logotyp
Paní učitelky:

      Daniela Barcalová 
      Bc. Alexandra Vollínová Dis.

Asistentka pedagoga:

      Gabriela ProvázkováOmluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 547 818 - budete spojeni na požadovanou třídu. 

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:

Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.


Motto: 
Slon i slůňě nerado stůně.
Radši troubí písně sloní,
ať nám z toho v uších zvoní. 

Rotační vzdělávací tematické koutky

Od školního roku 2022/2023 realizujeme 1x v týdně (každý čtvrtek, cca 20 minut  po svačince). Koutky probíhají na třídách i na zahradě

Tematické koutky nejsou alternací v předškolním vzdělávání, jsou naprosto v souladu s RVP PV, jejíž cílem je taktéž vést děti přirozeným individuálním tempem k samostatnosti, tvořivosti, připravit je především pro život, a to atraktivnější formou prožitku vedoucí k všestranné harmonické osobnosti dítěte.

Každá třída má vypracovaný celoroční plán se vzdělávacími cíli, kompetencemi, očekávanými výstupy shodné dle našeho ŠVP na základě ročních období, tradic, svátků a individuálních zvláštností a potřeb dětí.

Slůňátka- Enviromentální koutek

Environmentální koutek ve třídě Slůňátek pomáhá dětem získat s přírodou osobní zkušenost. Pomocí motivovaných her, experimentů, pozorování a hlavně prožitkového učení vzbuzuje u dětí zájem a pozitivní přístup k elementárnímu povědomí o živé a neživé přírodě. Děti motivuje k dalšímu poznávání přírody a hlavně k její ochraně.


                                                        Školní rok 2023/2024

III. Když je jaro v plné kráse, když má zelenou, na trávníku kluci hrají s míčem kopanou

D U B E N - Život kolem nás

Cíl: Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Tématické bloky:

-Dopravní výchova
-Barevný týden
-Planeta Země
-Čarodějnice

Co nás čeká v dubnu:

Návštěva hasičů

8. 4. – 12. 4. 2024 Barevný týden

Návštěva ZŠ (pouze předškoláci)

Den Země (pod městskou knihovnou Děčín) – termín upřesníme

27. 4. 2024 Čarodějnice v MŠ (průvod, čarodějnické soutěže, opékání špekáčků)

Hodnocení za březen:

V březnu jsme se seznamovali s probouzející se přírodou. Věnovali jsme se jaru, koloběhu vody, poznávání prvních jarních rostlin. Experimentovali jsme s vodou a květinami. Hodně času jsme trávili venku, kde jsme se učili prožitkem. Děti si procvičily jemnou i hrubou motoriku, tvořily, zpívaly písně s jarní tematikou, hrály motivované a situační hry. Také jsme si povídali o knížkách. Navštívili jsme Městskou knihovnu v Děčíně. V posledním týdnu před Velikonocemi se děti seznámily s tradicemi a symboly Velikonoc, proč se barví vajíčka a plete pomlázka. Společně jsme si zasadili osení a nabarvili vajíčka. Děti se naučily „velikonoční hodovačku“.


B Ř E Z E N – Příroda se probouzí

Cíl: Rozvíjení mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

Tématické bloky:

-Jaro už je tu
-Jarní probuzení
-Výlet za knížkou
-Velikonoční svátky

Co nás čeká v březnu:

 -21. 3. Ponožkový den

 -26.3. Hledání velikonočního zajíce

Hodnocení za únor:

Tento týden jsme si s dětmi povídali o masopustu, jaké jsou tradiční masopustní masky a jak masopust vznikl. Děti si vyrobili z papíru balónek, snažily se navázat tkaničku, učily se pracovat s temperou. Společně jsme rozvíjeli všechny smysly pomocí smyslových her, samostatnou tvořivost a fantazii. Dále jsme rozvíjeli jemnou i hrubou motoriku, oromotoriku a fyzickou zdatnost. Navštívil nás také kouzelník Waldini, který dětem předvedl spoustu úžasných iluzí.

 

II. A když je tu bílá zima, už jsme na konci, chcete – li tak nashledanou někde na kopci


Ú N O R - Svět je samá pohádka


Cíl: Rozvíjení interaktivních a komunikativních dovedností verbální i neverbální

Tématické bloky:

-Zvířátka v pohádkách
-Máme rádi pohádky
-Karnevalový týden
-Masopust

Co nás čeká v únoru:

-20.2. Masopust (celoškolková akce)

-22. 2. Masopustní karneval

-27.2. Kouzelník Waldini

Hodnocení za leden:

V prvním lednovém týdnu jsme si povídali o třech králích. Dětem jsme vyprávěli jejich příběh, zvyky na tři krále (obchůzky). Děti se naučily koledu „My tři králové jdeme k vám“, vytvořily si korunu, procvičily si jemnou a hrubou motoriku. Další dva týdny jsme se věnovali lidskému tělu (jeho popisu a uvědomění si lidského schématu), vývoji lidského těla od narození až po stáří, smyslům, nemocem a zdravému životnímu stylu. Děti kreslily lidskou postavu, rozfoukávaly tuší „bacily“. Naučily se krátkou báseň „Byl jeden bacil“. Seznámily se, co lidskému tělu prospívá a co mu škodí. Předškoláci si procvičili zrakovou diferenciaci, sluchovou analýzu, roční období, grafomotoriku, geometrické tvary. V posledních týdnech jsme se seznamovali se zimou, zimními sporty. Dětem se velmi líbila pantomima zimních sportů. Děti pojmenovávaly zimní oblečení. Rytmizovaly jednotlivá slova. Vyzkoušely si hod „sněhovou koulí“ na cíl, stavěly „sněhuláky“ z papírových koulí, experimentovaly s vodou a solí. Seznámily se skupenstvím vody. Tvořily zimní obrázky


L E D E N - Zima, zima, zimička

Cíl: Vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevnění zdraví

Tématické bloky:

-My tři králové jdeme k vám
-Já a moje tělo
-Ve zdravém těle zdraví duch
-Mrzne, až praští

Co nás čeká v lednu:

-Oslava Tří králů

-Péče o krmítka na zahradě MŠ

-Stavění sněhuláků (podle sněhových podmínek)

- 23.1. 2024 Třídní schůzka

Hodnocení za prosinec:

V prosinci jsme se společně věnovali adventními času. Společně jsme si vyzdobili naši třídu a ozdobili vánoční stromeček. Navštívil nás Mikuláš, čert a anděl. Děti pro ně měly přichystané básničky, říkanky. Všechny děti dostaly mikulášský balíček plný zdravých sladkostí. Děti jsme seznámili s vánočními zvyky, tradicemi. Poslouchali jsme a zazpívali si vánoční koledy. Tvořili jsme vánoční stromečky, ozdoby, vánoční řetězy a řadu dalších artefaktů.  Dětem se líbily motivované hry. Společně jsme si užili vánoční besídku, kde děti předvedly krátké vystoupení plné básniček, říkanek a písní. Ježíšek přinesl každému dítěti dáreček, ze kterého měly ohromnou radost. Navštívilo nás Sváťovo dividlo s pohádkou „Jak pejsek a kočička slavili Vánoce“.


P R O S I N E C - Adventní čas

Cíl: Přiblížit dětem tradice, obyčeje a pranostiky

Tématické bloky:
-Mikulášská nadílka
-Kouzelný vánoční stromeček
-Čekáme na Ježíška

Co nás čeká v prosinci:

5. 12. Mikulášská nadílka v MŠ – dopoledne

6.12. Vánoční vystoupení pro seniory

12. 12. Vánoční besídka pro rodiče

13.12. Vánoční Jarmark V MŠ od 14, 00 - 16, 30 hod. (v prostoru spojovací chodby)

13.12. Česko zpívá koledy 18:00

Hodnocení za listopad:

První týden v listopadu jsme se věnovali halloweenu a dušičkám. Dětem se velmi líbil karneval plný soutěží, her, tancování. Povídali jsme si o lese (co v něm roste a kdo v něm žije). Vytvářeli jsme s dětmi pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou. Hodně času jsme trávili venku a učili jsme se prožitkovým a situačním učením. Pověděli jsme si legendu o sv. Martinovi. Děti experimentovaly s barvami. Poslední týden jsme se věnovali začínajícímu se adventu. S dětmi jsme nacvičovali písničky a básničky na vánoční besídku. Mluvili jsme o zvycích vánoc, adventním věnci. Společně jsme vánočně vyzdobili naši třídu.

I. Na podzim, když padá listí z lip a javorů, páni draci koukají  se lidem do dvorů

L I S T O P A D - Podzimní les

Cíl: Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu a živé tvory apod.

Tématické bloky:
-Dušičkový týden
-Košík plný vitamínů
-Krmíme zvířátka
-Barevný podzim
-Kouzelný čas adventu

Co nás čeká v listopadu:

2. 11. 2023 Strašidelný karneval

10. 11. 2023 Keramika

13. 11. 2023 Vánoční focení

Adventní tvoření s rodiči v MŠ

Hodnocení za říjen:

Děti charakterizovaly nadcházející podzim a jeho znaky, plody podzimu. Vytvářely si elementární povědomí o širším přírodním prostředí a jeho neustálých proměnách. Dokázaly podle obrázku popsat, jak se mění příroda na podzim. Opakovaly si roční období a dny v týdnu. Pojmenovávaly ovoce x zeleninu, společně jsme pekli jablečný toust a děti dokázaly poznat ovoce a zeleninu, rozlišit je i podle smyslů. Dětem se velmi líbily výtvarné a pracovní činnosti. Děti si procvičily jemnou i hrubou motoriku. Poznávaly jehličnaté x listnaté stromy, keře a dokázaly sdělit, z čeho se strom skládá. Opět jsme maximálně využili prožitkového učení. Dětem se velmi líbila procházka do lesa, kde děti se zájmem a úspěšně plnily úkoly.  S rodiči jsme společně dlabali dýně, které nám zdobí třídu.

Ř Í J E N - Barevný podzim

Cíl: Rozvoj pocitu sounáležitosti s živou, neživou přírodou, k lidem, ke společnosti.

Tématické bloky:
-Babí léto
-Hravý podzim
-Houby, houby, houbičky
-Les a zvířátka v něm

Co nás čeká v říjnu:

-Výlet do lesa nad Boletice – poznávání přírodnin, plodů lesa, plnění úkolů, environmentální výchova

-Drakiáda

-5.10. -začínají vzdělávací koutky

-24.10. Celoškolková akce- „Dlabání“ a zdobení dýní

Hodnocení za září:
Děti se seznamovaly s novým prostředím MŠ. Posilovaly prosociální chování nejen v dětském kolektivu, ale i ke vztahu k ostatním lidem. Děti se podílely na tvorbě pravidel třídy a snažily se je zapamatovat, dodržovat. Starší děti pomáhaly mladším. Děti se formou prožitkových a situačních her pokusily poznávat své kamarády, respektovat je. Naučily se rytmizovat jednoduchá slova. Procvičily si barvy. Naučili se píseň „Školková“, básničku „Ve školce se máme rádi“. Předškoláci se učili vyjmenovat roční období, dny v týdnu, které musíme neustále opakovat.

Z Á Ř Í - První poznání

Cíl: Uvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat a pomáhá mladším dětem

Tematické bloky:
-Vítej, školko
-Poznáváme kamarády
-Naše třída
-Tvoříme si pravidla

Co nás čeká v září:

-Slavnostní přivítání

-Třídní schůzka

Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign