logotyp

Zápisy do MŠ

Zápis do mateřské školy

Online zápis

Zápisy do MŠ

Zápisy do MŠ

Informační leták Zápis 2022 do ZŠ a MŠ

Informační leták Zápis 2022 do ZŠ a MŠ

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2022/2023


Ředitelka Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, p. o. stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 • Dle § 34 odst. 1 se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.  
V případě zájmu rodičů dětí mladší věku 3 let jsou do MŠ přijímány převážně dle volné kapacity na jednotlivých třídách odloučených pracovišť mateřské školy za předpokladu, že zvládnou základní požadavky RVP PV a hygienické návyky.
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
 • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Povinnost očkování se netýká dětí, které budou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Dle § 34 odst. 3 školského zákona může ředitelka školy stanovit zkušební dobu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
 • Při přijímání dětí do mateřské školy vychází statutární zástupce školy z níže uvedených kritérií.

Přednostně budou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijaty:

 1. Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší).
 2. Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 4 let, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší).
 3. Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 3 let, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší).
 4. Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v jiném školském obvodu (od nejstarších po nejmladší).
 5. Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 4 let, které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v jiném školském obvodu (od nejstarších po nejmladší).
 6. Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 3 let, které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v jiném školském obvodu (od nejstarších po nejmladší).
 7. Děti mladší 3 let, po nabytí 2let k 31. 8. 2022 (od nejstarších po nejmladší) za předpokladu, že zvládnou základní požadavky RVP PV a hygienické návyky.

             

             V Děčíně 29. března 2022                                                                                Mgr. Iveta Mácová -  ředitelka školy


Spádové oblasti


Školský obvod Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace,
tvoří části města Děčína

 • Děčín XXIX     - Hoštice nad Labem,
 • Děčín XXX       - Velká Veleň,
 • DěčínXXXI      - Křešice,
 • Děčín XXXII    - Boletice nad Labem,
 • Děčín XXXIII  – Nebočady,
 • DěčínXXXV     -  LesnáMateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign