logotyp

SLUNÍČKA


Paní učitelky:

      Monika Pelíšková
      Veronika Melichová

Asistent pedagoga:
   
  Eva Svobodová


Omluvenka:

Prosíme omlouvejte děti do 8.00 hod na tel. 412 151 322 - třída Sluníčka.

Předškoláci + zápis do omluvného listu.


Informace pro rodiče:
Vážení rodiče, prosíme o zaplacení úhrady za předškolní vzdělávání a stravného. Děkujeme.

 Motto: 
Kde je radost, tam je smích.

Třída Sluníček je pilotní třídou programu Začít spolu.

Hlavním cílem programu Začít spolu je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dítěte. Program Začít spolu usiluje o to, aby učení bylo pro děti zábavné, dávalo smysl, aby se dokázaly samostatně rozhodnout a za své rozhodnutí nesly odpovědnost. Důraz klade na individuální přístup ke každému dítěti, který je umožněn rozvíjením znalostí, dovedností a schopností dítěte prostřednictvím plánované činnosti v malých skupinkách v centrech aktivit. Velký důraz klade na účast rodiny ve výchově a vzdělávání dítěte, rodiče mají kdykoli přístup do třídy i na školní zahradu a jsou vítáni na všech akcích školy. Program Začít spolu posiluje u dětí fyzický vývoj, sociálně emocionální vývoj i intelektový vývoj.
Podrobnější informace o tomto programu najdete níže v pdf.
ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Tématický blok: Je nám dobře na světě (červen)

Cíl:
Rozvoj schopnosti žít ve společenství různých lidí a spolupracovat s nimi. Oslavujeme MDD. Podporujeme přirozenou snahu dítěte k pohybu. Rozšiřujeme slovní zásobu. Rozvíjíme pocit samostatnosti a snahu dosáhnout určitého cíle. Prohlubujeme osvojení pravidel chování dětí v kolektivu. Prohlubujeme citové vztahy k dospělým i dětem. Vedeme děti k uplatňování poznatků v jednotlivých hrách. Podporujeme rozvoj vyšších citů – soucit, snaha pomáhat druhým.

Podtéma: Děti z celého světa

                 Léto je tu


Co nás čeká v červnu 2024:

 • MDD ve školce – zábavné odpoledne a soutěže
 • Individuální pohovory s rodiči dětí 
 • Rozloučení s předškoláky
 • Výlet do parku v Děčíně

                                     Tématický blok: Já a moje rodina (květen)

Cíl: 
vcítění se a empatie k druhým

Prohlubujeme kladné vztahy ke členům rodiny, k sobě navzájem. Připravujeme se na oslavu Dne matek. Rozvíjíme pochopení, že každý má ve společnosti, v rodině, ve třídě, v herní skupině, svou roli, své místo. Rozvíjíme schopnost žít ve společenství druhých lidí. Posilujeme sebedůvěru. Vedeme děti k přiměřené opatrnosti. Poznáváme domácí zvířata a jejich mláďata. Uvědomujeme si důležitost lidské práce.

 

Podtéma: Moje rodina

                 Loučení s předškoláky

                 Kdopak bydlí v Zoo

Co nás čeká v květnu 2024:

 • Sportovní odpoledne s deváťáky ze ZŠ Míru
 • Individuální pohovory s rodiči dětí
 • Návštěva hasičů Boletice
 • Olympiáda MŠ
 • Besídka ke dni matek
 • Návštěva zámeckých zahrad
 • BOZP, nácvik evakuace, poplach


Tématický blok: Život kolem nás (Duben)

Cíl:
Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám. S dětmi si budeme vyprávět o zážitcích z Velikonoc, o čase stráveném v okruhu blízkých, jaké tradice doma dodržovaly. Budeme rozvíjet orientaci v prostoru a elementární časové pojmy. Vyjadřujeme své prožitky. Prohlubujeme poznávání přírody, hmyzu, rostlin, zvířat. Těšíme se z hezkých příjemných zážitků. Upevňujeme kamarádské vztahy.
Podtéma:
Svátky jara
         
                 Doprava a bezpečnost

                 Jaro čaruje


Co nás čeká v dubnu 2024:
 • Návštěva 1. tříd ZŠ
 • Individuální rozhovory s rodiči dětí
 • Muzeum v Děčíně
 • Dopravní den
 • Návštěva hasičů Boletice
 • 26.4.2024 Čarodějnický den
Tématický blok: Příroda se probouzí (březen)

Cíl:
Rozvijení mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání. S dětmi si budeme všímat změn v přírodě, spojených s příchodem jara, s rozmanitostí přírody. Seznámíme děti se světem rostlin, zvířat. Uvědomíme si sounáležitost mezi živou a neživou přírodou. Budeme posilovat radost z objevování. Děti budou rozvíjet své komunikační dovednosti a budou si upevňovat kulturně společenské návyky.


Podtéma: 

Přišlo jaro

Barevné velikonoce
Co nás čeká v březnu 2024
 • Edukčně - stimulační program (pohádkové odpoledne)
 • Individuální pohovory s rodiči dětí
 • Cestička do školy s pohádkovými úkoly
 • 21.3.2024 Ponožkový den - Den Downova syndromu
 • Přednáška pro rodiče (školní zralost)
 • Probouzení školních zahradTématický blok: Svět je samá pohádka (únor)

Cíl: Rozvijení interaktivních a komunikativních dovedností verbální i neverbální. Posilujeme přirozené poznávací city (zvídavost, radost, zájem). Rozvijíme schopnost vyjádřit své pocity, dojmy, prožitky. Uvědomujeme si, že svět má svůj řád. Rozvijíme pohybové schopnosti. Chápe, že zájem o to, co se děje kolem, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem. Učíme děti chápat, že se chováme při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně.


Podtéma:

Naše pohádky

Ten dělá to a ten zas tohle
Co nás čeká v únoru 2024
 • Karnevalový týden v MŠ
 • Individuální pohovory s rodiči
 • Soutěž o nejhezčího sněhuláka
 • Masopustní průvod s rodiči


Tématický blok: Zima, zima, zimička (leden)

Cíl: Vést děti k poznání, jak zimu využívat k zábavě a upevňování zdraví. Rozvijíme pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojujeme si poznatky o sportu. Přispíváme k vytváření návyků zdravého životního stylu. Vytváříme kladný vztah k přírodě a živočichům . Poznáváme vlastnosti sněhu a ledu. Dětem vysvětlujeme zásady bezpečného chování při zimních sportech.


Podtémata: 

Tradice - Tři králové

Zima v přírodě

Ve zdravém těle, zdravý duch
Co nás čeká v Lednu 2024


 • Staráme se o ptáčky v zimě
 • Individuální rozhovory s rodiči dětí
 • Dentální hygiena prevence - dle možnosti
 • Zdravotnická přednáška v MŠ - Doktora se nebojíme
 • Třídní schůzky s rodičiTématický blok: Adventní čas (prosinec)

Cíl: Přiblížit dětem tradice. Obyčeje a pronostiky. Tento čas je upevňování vztahů k druhým, k rodině, ke svému okolí. Nemyslíme na sebe, ale na druhé. Rozvijíme kulturně estetické dovednosti. Výtvarně, hudebně i dramaticky se vyjadřujeme. Rozvijíme tvůrčí činnosti slovesné i literární. Seznamujeme se s tradicemi a vánočními zvyky. Spolupracujeme při vánoční výzdobě, zhotovujeme dárky pro blízké. Podněcujeme spontánní radost a veselí.


Podtémata:

Přišel k nám Milkuláš

Čas vánocCo nás čeká v prosinci 2023


 • Vánoční dílny
 • Milkulášská nadílka
 • Česko zpívá koledy
 • 12.12.2023 Vánoční posezení s rodiči


Tématický blok: Podzimní les (listopad)

Cíl: Všímat si přírody, starat se o rostliny, o živočichy, získat o nich informace v souladu environmentální výchovou a chránit přírodu, živé tvory apod. Přiměřeným a srozumitelným způsobem seznamovat děti s ekosystémem lesa, se zvířaty, rostlinami, ročními obdobími a pro ně charakteristickými rysy (počasí, plodiny, zvířata, rostliny, podzimní aktivity, lidové tradice). Podporovat slovní zásobu, učit se ovládat a vyjadřovat své pocity a prožitky, učit se řešit problémy a úkoly, rozvijet kreativní myšlení, fantazie, podporovat dětskou tvořivost. 

Podtémata: 

Podzimní les

Zvířátka si staví doupátka


Co nás čeká v listopadu 2023


 • 3.11.2023 keramika DDM Boletice
 • Návštěva Muzea v Děčíně (dle nabídky)
 • 14.11. Vánoční focení
 • Adventní tvoření - tvoření dárečků na jarmark
 • Předvánoční tvořivé aktivity s rodiči


Tématický blok: Barevný podzim (říjen)

Cíl: všímat si přírody, starat se o rostliny, živočichy, získat o nich informace v souladu s environmentální výchovou a chránit přírodu, živé tvory apod. Podporujeme vztah dětí k přírodě. Osvojujeme si poznatky o přírodě. Poznáváme a pojmenováváme ovoce a zeleninu a objevujeme význam pro zdraví člověka. Budeme se snažit o poznání stromů a plodů. Seznamujeme se s ročními obdobími a změnami počasí a s ochranou našeho zdraví, které s tím souvisí (oblékání, strava.), jak se zvířata připravují na zimu.

Podtémata:

Dary podzimu

Dračí podzim plný barevCo nás čeká v říjnu 2023

 • Drakiáda 
 • 9.10. Mrkvomen – divadelní představení 9,30 h. 
 • Individuální pohovory s rodiči dětí 
 • 12.10. Návštěva Hit Flory 
 • Pomáháme lesním zvířátkům – sběr kaštanů 
 • Pozvání dětí z prvních tříd a přípravného ročníku ZŠ 
 • Haloweenské dílničky 
 • 31.10. Veselé dýňování s rodiči Tématický blok: První poznání (září)

CÍL: uvědomovat si, že není jediné, že je součástí skupiny, která stanovuje určitá pravidla, podílí se na nich a učí se je dodržovat, pomáhá mladším dětem.

Podtémata:

Vítáme tě ve školce

Co děláme celý den?

Co nás čeká v  září 2023

 • 4. 9. 2023             Balónkové přivítání - uvítací den na všech MŠ - den plný her a balonků
Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign