logotyp

Zápisy do MŠ - онлайн запис

Výsledky zvláštního zápisu do MŠ pro děti z Ukrajiny

Výsledky zvláštního zápisu do MŠ pro děti z Ukrajiny

Zápis do mateřské školy

Online zápis -- Oнлайн запис

Oznámení o konání zvláštního zápisu do MŠ - Lex Ukrajina

Zápis do MŠ dětí z UkrajinyZápis do MŠ dětí z Ukrajiny

Критерії спеціального зарахування

Критерії спеціального зарахування для зарахування дітей з України на дошкільну освіту в дитячий садок на 2022/2023 навчальний рік

Kritéria zvláštního zápisu pro přijímání dětí z Ukrajiny k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2022/2023 

Законний представник дитячого садка Дячин XXXII, Májová 372, p. o., визначив наступні критерії, за якими він буде діяти на підставі положень § 165 абз. б Закону № 561/2004 Зб. про дошкільну, початкову, середню, вищу професійну та іншу освіту (Закон про школу) зі змінами та доповненнями при вирішенні проблеми зарахування дитини до дошкільної освіти до дитячого садка на території муніципалітету. якщо кількість заяв на дошкільну освіту в певному році перевищує встановлену максимальну кількість дітей для дошкільного закладу.

Statutární zástupce Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, p. o. stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Відповідно до § 34 ч. 1 дошкільна освіта організовується для дітей, як правило, від 3 до 6 років, спочатку для дітей від 2 років, але діти віком до 3 років не мають законного права на вступ.

Dle § 34 odst. 1 se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve  pro děti od 2 let, avšak děti mladší 3 let nemají právní nárok na přijetí.

• З початку навчального року, наступного за днем досягнення дитиною п’яти років до початку обов’язкового відвідування школи, дошкільна освіта є обов’язковою.
Обов’язкова дошкільна освіта не поширюється на дітей з глибокими розумовими вадами.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné.
Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

При прийомі дітей до дошкільної освіти необхідно дотримуватись умов, викладених у спеціальному правовому приписі. Відповідно до розділу 50 Закону № 258/2000 Coll. «Про охорону здоров’я населення та про внесення змін до деяких пов’язаних із ним законів» із змінами, до дитячого садка можна приймати лише дитину, яка пройшла регулярне щеплення, має докази того, що вона або вона має імунітет до інфекції або не може пройти вакцинацію через постійні протипоказання.
Обов’язок вакцинації не поширюється на дітей, які будуть прийняті на обов’язкову дошкільну освіту.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
Povinnost očkování se netýká dětí, které budou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání.

• Відповідно до частини 3 статті 34 Закону про освіту директор школи може визначити випробувальний термін перебування дитини в садку, тривалість якого не може перевищувати 3 місяців.

Dle § 34 odst. 3 školského zákona může ředitelka školy stanovit zkušební dobu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.

• При прийомі дітей до дитячого садка законний представник школи керується наведеними нижче критеріями.

Při přijímání dětí do mateřské školy vychází statutární zástupce školy z níže uvedených kritérií.

 

Перевага надаватиметься дошкільному садку:
Přednostně budou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijaty:

 1. Діти, які досягли до 31 серпня 2022 року 5 років та діти з відстрочкою обов'язкового відвідування школи, якщо вони мають місце проживання в мікрорайоні школи-садка (від старшого до молодшого). Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, pokud mají místo pobytu ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší).
 2. Діти, які досягли 4-річного віку до 31 серпня 2022 року, якщо вони мають місце проживання в мікрорайоні школи-садка (від старшого до молодшого). Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 4 let, pokud mají místo pobytu  ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší).
 3. Діти, які досягли 3-річного віку до 31 серпня 2022 року, якщо вони мають місце проживання в мікрорайоні школи-садка (від старшого до молодшого). Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 3 let, pokud mají místo pobytu ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší).
 4. Діти, які досягли 5 років до 31 серпня 2022 року та діти з відстрочкою обов’язкового відвідування школи, які мають місце проживання в іншому шкільному окрузі (від старшого до молодшого). Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, které mají místo pobytu v jiném školském obvodu (od nejstarších po nejmladší).
 5. Діти, які досягли до 31 серпня 2022 року 4-річного віку та мають місце проживання в іншому шкільному окрузі (від старшого до молодшого). Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 4 let, které mají místo pobytu  v jiném školském obvodu (od nejstarších po nejmladší).
 6. Діти, які досягли 3-річного віку до 31 серпня 2022 року та мають місце проживання в іншому шкільному окрузі (від старшого до молодшого). Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 3 let, které mají místo pobytu  v jiném školském obvodu (od nejstarších po nejmladší).
 7. Діти до 3 років не мають законного права на вступ. Děti mladší 3 let, nemají právní nárok na přijetí.

 

У Дечині 1 червня 2022 р /  V Děčíně 1. června 2022

 

                                                                                                                                              Mgr. Iveta Mácová
                                                                                                                                директора школи -  ředitelka školy

Zápisy do MŠ - určený pro přijímání cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana

Zápisy do MŠ - určený pro přijímání cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana

Zápis - určený pro přijímání cizinců, kterým byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana

Letáček - zápis Letáček - zápis

Leták - Zápis dětí z Ukrajiny - co je potřeba mít sebou k zápisu

Leták - Zápis dětí z Ukrajiny - co je potřeba mít sebou k zápisu

Informace k zápisu dětí z Ukrajiny

Letáček - co je pořeba k zápisu dětí z UkrajinyLetáček - co je pořeba k zápisu dětí z Ukrajiny

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2022/2023

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2022/2023

Tabulka - střediska poskytovaného vzděláváníTabulka - střediska poskytovaného vzdělávání

Zápisy do MŠ

Zápisy do MŠ

Informační leták Zápis 2022 do ZŠ a MŠ

Informační leták Zápis 2022 do ZŠ a MŠ

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2022/2023


Ředitelka Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, p. o. stanovila následující kritéria, podle kterých bude postupovat na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 • Dle § 34 odst. 1 se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.  
V případě zájmu rodičů dětí mladší věku 3 let jsou do MŠ přijímány převážně dle volné kapacity na jednotlivých třídách odloučených pracovišť mateřské školy za předpokladu, že zvládnou základní požadavky RVP PV a hygienické návyky.
 • Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.
 • Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem. Podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Povinnost očkování se netýká dětí, které budou přijímány k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 • Dle § 34 odst. 3 školského zákona může ředitelka školy stanovit zkušební dobu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce.
 • Při přijímání dětí do mateřské školy vychází statutární zástupce školy z níže uvedených kritérií.

Přednostně budou do mateřské školy k předškolnímu vzdělávání přijaty:

 1. Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší).
 2. Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 4 let, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší).
 3. Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 3 let, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) ve školském obvodu mateřské školy (od nejstarších po nejmladší).
 4. Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 5 let a děti s odkladem povinné školní docházky, které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v jiném školském obvodu (od nejstarších po nejmladší).
 5. Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 4 let, které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v jiném školském obvodu (od nejstarších po nejmladší).
 6. Děti, které do 31. 8. 2022 dosáhnou věku 3 let, které mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v jiném školském obvodu (od nejstarších po nejmladší).
 7. Děti mladší 3 let, po nabytí 2let k 31. 8. 2022 (od nejstarších po nejmladší) za předpokladu, že zvládnou základní požadavky RVP PV a hygienické návyky.

             

             V Děčíně 29. března 2022                                                                                Mgr. Iveta Mácová -  ředitelka školy


Spádové oblasti


Školský obvod Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace,
tvoří části města Děčína

 • Děčín XXIX     - Hoštice nad Labem,
 • Děčín XXX       - Velká Veleň,
 • DěčínXXXI      - Křešice,
 • Děčín XXXII    - Boletice nad Labem,
 • Děčín XXXIII  – Nebočady,
 • DěčínXXXV     -  LesnáMateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign