logotyp

Uzavření MŠ

Uzavření MŠ

Uzavření MŠ

Oznámení rodičům o přerušení a omezení provozu MŠ v něsíci červenci a srpnu 2024

Oznámení rodičům o přerušení a omezení provozu MŠ v něsíci červenci a srpnu 2024

Oznámení rodičům o přerušení a omezení provozu MŠ v něsíci červenci a srpnu 2024

Oznámení rodičům o přerušení a omezení provozu MŠ v něsíci červenci a srpnu 2024

Oznámení rodičům o přerušení a omezení provozu MŠ v něsíci červenci a srpnu 2024

Oznámení rodičům o přerušení a omezení provozu MŠ v něsíci červenci a srpnu 2024

Den dětí

Den dětí

MŠ Májová přijímá od 1.9.2024 děti od 2 let

MŠ Májová přijímá od 1.9.2024 děti od 2 let

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024-25

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024-25

Květnové zábavné akce

Květnové zábavné akce

Plakát Májová

Plakát K.H.Borovského

Přerušení provozu MŠ Májová 372

Přerušení provozu MŠ Májová 372

Přerušení provozu MŠ Májová 372

 Přerušení provozu MŠ Májová 372 Přerušení provozu MŠ Májová 372

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁPIS DO MATEŘEKÝCH ŠKOL V DĚČÍNĚ

ZÁPIS DO MATEŘEKÝCH ŠKOL V DĚČÍNĚ

ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL V DĚČÍNĚ

ZÁPISY DO ZÁKLADNÍCH ŠKOL V DĚČÍNĚVážení rodiče,


dne 14.2.2024 bude opětovně přerušen provoz na MŠ Dlouhá 112, z důvodu odstávky energie ČEZ. Náhradní umístění dětí je zajištěno na MŠ Májová 372.


Omlouváme se všem rodičům a děkujeme za pochopení.

Vánoční informace rodičům

Vánoční informace rodičům

Přerušení provozu MŠ Děčín XXXII, Májová 372,p.o., ze závažných důvodů

Přerušení provozu MŠ Děčín XXXII, Májová 372,p.o., ze závažných důvodů

Omezení provozu K.H.Borovského 336

Omezení provozu K.H.Borovského 336


Vážení rodiče,

5.10.2023 je přerušen provoz MŠ Dlouhá z důvodu přerušení dodávky energií. Náhradní provoz zajištěn na MŠ Májová.

Potravinová pomoc

Potravinová pomoc

Vážení rodiče, děti,


skončil nám školní rok a doufáme, že dětem i Vám přinesl spoustu zážitků a poznání. Dětem, které odchází, přejeme ať se jim na nové škole daří.
Na ostatní děti se budeme těšit. 

Děkujeme Vám za spolupráci během celého školního roku, moc si jí vážíme a děkujeme za ní. Věříme, že i v dalším školním roce na ni navážeme. 
Užijte si krásný letní čas i dovolenou.

                                          Pedagogický sbor MŠ Májová, MŠ K. H. Borovského a MŠ Dlouhá


Informace k prázdninovému provozu


CENÍK za ÚPLATU a STRAVNÉ
v období prázdninového provozu červenec – srpen 2023

Úplata je povinná pro děti do 5let a to:    150,-Kč/měsíčně
Úplatu neplatí děti starší 5let (povinný rok předškolní docházky) a děti s OŠD a rodiny s dětmi pobírající dávky hmotné nouze a děti v pěstounské péči.

Děti s povinnou předškolní docházkou nemají povinnost v prázdninových měsících navštěvovat mateřskou školu. Povinnost předškolního vzdělávání se vztahuje na období školního roku (září – červen).

Celý den:  
Mladší 5let    stravné      800,- Kč  / + úplata   150,- Kč   =   950,- Kč záloha měsíčně
Předškoláci   stravné      800,- Kč  záloha měsíčně
Děti s OŠD     stravné     890,- Kč záloha měsíčně

Polodenní:       
Mladší 5let   stravné    610,- Kč/   + úplata   150,- Kč   =   760,- Kč záloha měsíčně
Předškoláci   stravné    610,- Kč záloha měsíčně
Děti s OŠD    stravné     690,- Kč záloha měsíčně 

PLATBY možno hradit na bankovní účet :      3941560257/0100
                                       Variabilní symbol:       datum narození dítěte
                                       do poznámky jméno a příjmení dítěte
                                       na pokladnu v MŠ Májová: denně od 8,00h – 15,00h

Platby se hradí vždy dopředu do 20. dne v měsíci na měsíc následující (tzn. v červnu na červenec, v červenci na srpen).

 

V Děčíně dne 19. 6. 2023                                                              Mgr. Iveta Mácová – ředitelka organizaceRozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2023/2024

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 2023/2024

Informace pro rodiče - prázdninový provoz červenec - srpen 2023Přerušení a omezení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2023

V souladu s § 24 odst. 5 a § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění a podle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuji přerušení provozu jednotlivých pracovišť mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2023, a to z organizačních a technických důvodů, takto:

Přerušení provozu:

 • Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372                                             od 31. 7. 2023 do 4. 8. 2023

         v uvedené době, bude probíhat malování a opravy na pracovišti, všichni pedagogičtí pracovníci čerpají řádnou dovolenou.

 • Mateřská škola Děčín XXXI, Dlouhá 112                                                od 17. 7. 2023 do 11. 8. 2023

         v uvedené době, bude probíhat malování a opravy na pracovišti,  pedagogičtí pracovníci čerpají řádnou dovolenou.

 • Mateřská škola K. H. Borovského 336                                                     od 3. 7. 2023 do 31. 8. 2023

         v uvedené době, bude probíhat rekonstrukce budovy MŠ (zateplení, fasáda, opravy střechy, rekonstrukce sociálních zařízení), včetně malování a          oprav na pracovišti.

Omezení provozu:

 • Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372                              od 3. 7. 2023 do 28. 7. 2023

                                                v uvedené době, provoz zajištěn v omezeném režimu na tři třídy ze čtyř.

                                                                                                            od 7. 8. 2023 do 11. 8. 2023

                                                v uvedené době, provoz zajištěn v omezeném režimu na dvě třídy ze čtyř.

                                                                                                            od 14. 8. 2023 do 25. 8. 2023

                                                v uvedené době, provoz zajištěn v omezeném režimu na tři třídy ze čtyř.

 

Celkový provoz bude zajištěn v omezeném režimu na vybraných MŠ naší p. o..

Podle výše uvedené vyhlášky budou uvedené termíny přerušení a omezení provozu MŠ po projednání se zřizovatelem oznámeny neprodleně zákonným zástupcům dětí. Oznámení bude zveřejněno ředitelkou mateřské školy na přístupném místě ve škole, příp. současně s upravenou výší úplaty za předškolní vzdělávání podle § 6 odst. 5, citované vyhlášky.

                                                                                                                                             Mgr. Iveta Mácová

                                                                                                                                                  ředitelka školy

V novém školním roce 2022/2023 rozjíždíme pilotní program Začít spolu a na odloučených pracovištích výchovně vzdělávací koutkyOd září tohoto školního roku naše MŠ Májová rozjíždí na svém pracovišti pilotní program Začít spolu a to ve třídách Sluníček a Motýlků. Vzhledem k tomu, že toto vzdělávání je založeno na bohaté a pestré nabídce, na individuální volbě a aktivním přístupu dítěte, bychom chtěly do budoucna do tohoto programu zapojit i ostatní třídy v MŠ Májová.

Dále na našem odloučeném pracovišti MŠ K. H. Borovském paní učitelky  pro děti připravily v každé třídě výchovně vzdělávací koutky.

 Stručné informace o programu Začít spolu

Program Začít spolu svou filozofií, svými principy, zásadami a cíli přispívá k naplňování preventivního programu, podporuje zdraví a vede ke zdravému životnímu stylu, přispívá k prevenci sociálně patologických jevů.

Hlavním cílem programu Začít spolu je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dítěte. Tento program usiluje o to, aby učení bylo pro děti zábavné, aby se dokázaly samostatně rozhodnout a za své rozhodnutí nesly odpovědnost. Důraz klade na individuální přístup ke každému dítěti, který je umožněn rozvíjením znalostí, dovedností a schopností dítěte prostřednictvím plánované činnosti v malých skupinkách v centrech aktivit.

Program Začít spolu posiluje u dětí fyzický vývoj, sociálně emocionální vývoj i intelektový vývoj.

Hlavní cíle v kompetencích dítěte

 • vnímat změny, přijímat je, aktivně se s nimi vyrovnávat
 • učit se kriticky myslet, rozpoznávat a řešit problémy
 • možnost volby, nést za ni odpovědnost
 • být tvůrčí a mít představivost
 • sdílet zájem a odpovědnost vůči společnosti
 • vytváření sociálních dovedností
 • vytvářet zdravé životní návyky a postoje 

Metody a formy v programu Začít spolu

Denní režim je dostatečně pružný, s vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit, má vyvážený poměr aktivit a klidu, střídají se činnosti frontální, skupinové i individuální. Dětem je nabízena forma kooperativního učení, situačního i prožitkového učení, zkoumání, bádání a experimentování, integrovaného učení hrou a činnostmi.

 Denní režim v programu Začít spolu
1. Ranní hry a činnosti
Probíhají dle vlastní volby dětí ve všech centrech aktivit k danému tématu nebo podle vlastního výběru. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Po ukončení hry jsou vedeny k samostatnému úklidu.

2. Ranní kruh
Cílem ranního kruhu je vést děti ke vzájemnému sdílení, naslouchání, seznámení dětí s tématem dne a motivace k činnostem v centrech aktivit, logopedické preventivní chvilky apod. Předmětem sdílení může být řešení problémů, které vyvstanou při společných činnostech, slabé i silné stránky kolektivu, pocity a dojmy ze společných prožitků, ale i vyprávění zážitků.

3. Tělovýchovná chvilka
Základním posláním je zdravotní prospěšnost, společenské vyžití v rámci kolektivu a psychické uvolnění. Přiměřený intenzívní tělesný pohyb je zaměřován na všechny svalové skupiny, rozvíjí smysl pro vnímání, chápání, reprodukci a tvorbu rytmu. Umožňuje psychickou relaxaci. Obvykle zahrnuje rušnou část (rozehřátí organizmu), průpravnou část (protažení, posilování různých částí těla, zdravotní cvičení) a relaxaci. Nedílnou součástí jsou vhodně zařazené pohybové či relaxační hry.

4. Hry a činnosti v centrech aktivit
Děti si z dané vzdělávací nabídky samostatně volí činnosti a hry v CA, kde mohou pracovat s učitelkou, asistentem nebo samy. Práce v CA podporuje radost ze hry, činnosti a učení, umožňuje prožít pocit spokojenosti z úspěchu a rozvíjí děti ve všech oblastech vývoje osobnosti. Je respektováno individuální pracovní tempo každého dítěte. CA mají svá pravidla, na jejichž vyvození se děti spolupodílejí. Děti jsou vedeny k udržování pořádku v CA a úklidu po ukončení činnosti.

5. Hodnotící kruh
Hodnotící kruh zakončuje práci v CA. Vede k počátkům sebehodnocení dítěte. Dítě hodnotí svůj výkon, svoje prožitky a pocity a za podpory učitelky hledá cestu jak být lepší. Hodnotící kruh je důležitým prvkem sebereflexe, rozvoje slovní zásoby a souvislého vyjadřování, kultivují se zde sociální vztahy a podporuje zdravé sebevědomí.

6. Pobyt venku
Pobyt venku slouží k tělovýchovným aktivitám především spontánního charakteru, k poznávání přírody a okolí MŠ, k bádání a experimentování, k tvorbě sociálních kompetencí dítěte. Činnosti mohou být spojené s týdenním tématem, nebo mohou být součástí různých projektů.

7. Společné stolování, hygiena
Děti jsou vedeny k sebeobsluze a samostatnosti. Nejsou nuceni do jídla. Učitelka navozuje atmosféru klidu a pohody. Motivuje děti k ochutnávání nových jídel. Společné stravování přispívá sociální a kulturní zkušenosti dítěte.

8. Odpočinek po obědě
Odpočinek na lůžku po obědě umožňuje dětem spánek, odreagování od denních činností poslechem pohádky, nabízí alternativní klidové činnosti pro děti, které neusnou.

9. Odpolední hry a činnosti
Odpolední program je závislí na počasí. Děti se mohou samostatně rozhodnout a pracovat v CA, mohou si volit hry a činnosti podle vlastního zájmu ve třídě i v herně. Rodiče opět mohou kdykoliv vejít do třídy a být dítěti partnerem ve hře a jejím ukončování. Při příznivém počasí je vždy upřednostňován pobyt na školní zahradě.

Více informací naleznete: https://www.zacitspolu.eu/

Více informací k výchovně vzdělávacím koutkům v MŠ K. H. Borovském

Dne 6. října byla v naší mateřské škole zahájena výuka ve výchovně vzdělávacích koutcích, které si každá třída připravila. Děti vždy ve čtvrtek navštěvují koutek jiné třídy, kde jsou pro ně připraveny různé úkoly, pracovní listy a pokusy a jiné zajímavé činnosti. Nabídka aktivit každé třídy je velice pestrá a děti úkoly plní pilně a svědomitě. Jednotlivé aktivity paní učitelky připravují tak, aby byly v souladu s rámcovým vzdělávacím programem předškolní výchovy. Formou hry se děti seznamují se základy živé a neživé přírody, chemie, polytechnické výchovy a environmentální výchovy. Při společné práci se děti učí společenská pravidla a skupinové spolupráci.

Fauna a flóra u Tygříků
Koutek je zaměřen na sledování fauny a flóry.
Záměrem tohoto koutku je získání co nejvíce informací o pěstování různých plodin, květin, bylin, keřů atd. při praktických činnostech. Dokázat soustředěně pozorovat a experimentovat a samostatně se podílet při sázení semínek, obdělávání sazeniček, zalévání a sběru plodů.

Cílem je dokázat vidět rozdíly mezi plodinami a jejich růstem. Vidět, co se děje na záhonku během všech ročních období. Seznámit s koloběhem vody. Samostatně přijít na to, co potřebují rostliny k životu. Pomocí experimentů zjistit, co se stane s rostlinami, které nemají správné podmínky k růstu atd.
Organizace projektu – projekt je rozdělen do činností podle ročních období. Ve třídách i na zahradě

Dílnička – vzdělávací koutek u Opiček
Koutek je zaměřen na polytechnickou výchovu.
Přispívá nejen k rozšiřování poznatků, ale především k vytváření pracovních dovedností a návyků, které děti využijí v běžném a později i pracovním životě. Vyrábění a společné hledání správných postupů rozvíjí spolupráci dětí, vzájemnou komunikaci a volní vlastnosti.

Podporuje trénink manuální zručnosti, zdokonalování koordinace pohybu rukou, celého těla, děti trénují spolupráci zrakového vnímání a manuální činnosti, zlepšování jemné motoriky prostřednictvím používání různých nástrojů.

Environmentální koutek u Slůňátek
Koutek je zaměřen na environmentální výchovu. Environmentální výchova je nauka o světě, o prostředí a člověku v něm. Je to tedy něco, co děti obklopuje každý den. Tento koutek se zaměřuje na zkoumání živé i neživé přírody. Rozvíjí zájem o přírodu, podporuje badatelské dovednosti a učení hrou a prožitkem.

Cílem je podpořit u dítěte elementární povědomí o okolním světě, jeho dění a v neposlední řadě o vlivu člověka na životní prostředí to různými experimenty, pozorováním, kontaktem se zvířaty s přírodninami.

Badatelský koutek u Medvídků
Koutek je zaměřen na pokusy a objevy.
V badatelském koutku se děti seznamují s přírodními jevy, fyzikou a chemií pomocí her, kreativních činností, pokusů a objevů.

Cílem tohoto koutku je prohlubovat v dětech zájem o přírodu a jevy v ní se vyskytující, rozvíjet v dětech fantazii, soustředění, spolupráci, dokončení práce a trpělivost při prováděných pokusech. Cílem je zaujmout dítě, spustit v jeho hlavě myšlenkové pochody typu: Jak to tedy je? To je zvláštní! To mě zajímá! Kde se dozvím víc? Co chci ještě vědět ? Jak zjistím, že mám pravdu? Aby svou badatelskou cestu uzavřelo hodnocením a aby se naučilo výsledky svého bádání zajímavě sdělit ostatním.

 

Mateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 - 2024 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign