logotyp

Výsledky zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

Výsledky zápisu dětí do MŠ pro školní rok 2021/2022

Informace pro rodiče - provoz od 10.května 2021


Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření MZd a MŠMT se provoz naší mateřské školy od pondělí 10. května 2021 vrací k běžnému provozu.

Je povolena osobní přítomnost všech našich dětí. Děti se netestují a nemusí nosit ochranné prostředky po celou dobu v mateřské škole. Nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu je povinné jen na veřejně přístupných místech, jsou-li děti vzdáleny od jiných osob méně než 2 metry.
Děti se do MŠ přijímají pouze zdravé, bez příznaku respiračního onemocnění. Rodiče s dětmi při vstupu do budovy MŠ provedou dezinfekci rukou. Prosíme rodiče, zdržte se v prostorách MŠ pouze po dobu nezbytně nutnou a s nasazeným respirátorem.

Všem rodičům moc děkujeme za spolupráci a trpělivost v období, kdy byly naše mateřské školky na základě rozhodnutí vlády ČR uzavřeny.

Moc se těšíme na vaše děti.
                     
                                    Kolektiv MŠ.

Odkazy:
Mimořádné opatření ze dne 4.května 2021 

Informace o provozu škol a školských zařízení od 10. května 2021 

informace k zápisu dětí do MŠ


INFORMACE K ZÁPISU DĚTÍ DO MŠ 2021

Vážení rodiče,

Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 byl stanoven

od 3. 5. 2021 do 14. 5. 2021.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají dle §34 odst. 1 školského zákona děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.
Do mateřské školy se přednostně přijímají děti ve věku od tří do šesti let, nejdříve však děti od dvou let, které mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, a to podle předem stanovených kritérií ředitelkou/ředitelem školy. Kritéria pro přijímání dětí do MŠ jsou uvedeny na webových stránkách MŠ.
 
Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se budou přijímat prostřednictvím:
 • Preferujeme využít rezervačního systému, který si sami zvolíte při online zápisu a dostavíte se osobně s potřebnou dokumentací (uvedena níže)
 • e-mailu s uznatelným elektronickým podpisem na  e-mail: reditelka@msboletice.cz, (uveďte do předmětu Zápis 2021)
 • poštou - musí být doručeno do 14. 5. 2021 na adresu MŠ Děčín XXXII, Májová 372, p.o. - uveďte na obálku Zápis 2021
 • možnost podání do schránky MŠ Májová v zalepené obálce s nápisem Zápis 2021 (vyznačena schránka pro Zápis 2021pouze na MŠ Májová v pracovních dnech po - pá od 8.00h do 12.00h)
 • datové schránky: jedvuc8
 • případně dle konkrétní situace osobním podáním v pracovních dnech (po - pá od 8.00h do 12.00h), nezbytné domluvit si přesný čas podání žádosti se školou telefonicky na tel. č.: 770 156 252, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy
 • Sledujte naše webové stránk y MŠ (www.msboletice.cz), kde se dozvíte informace o přijetí či nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ pod Vaším vygenerovaným registračním číslem
 
Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
 
Dokumenty potřebné k zápisu:
1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – pokud použijete aplikaci Online zápis, tak vám bude zaslána na email. Můžete si také stáhnout na
    webových stránkách pod odkazem "Online zápis" - dokumenty ke stažení nebo po telefonické domluvě vyzvednout či vyplnit v MŠ.
2. Kopie rodného listu dítěte - zajistí zákonný zástupce. Pokud nemáte podmínky možno po telefonické domluvě zkopírovat v MŠ.
3. Potvrzení o očkování dítěte – můžete si stáhnout formulář pod odkazem "Online zápis" - dokumenty ke stažení, lékař může vystavit i vlastní potvrzení - formulář.
 
Pro případné nejasnosti mě prosím kontaktujte (770 156 252). Rádi vám se vším pomůžeme.

                                                                                                                    Mgr. Iveta Mácová
                                                                                                                ředitelka mateřské školy


Oznámení pro rodiče dětí navštěvující MŠ K.H.Borovského


Upozorňujeme rodiče, jejichž děti dochází do MŠ  K. H. Borovského, že z důvodu revitalizace zahrady bude od 1. 5. 2021 uzavřena vstupní brána do MŠ:
  
       Číslo 2. – vstup od ZŠ Boletice
       Číslo 3. – vstup z ulice Přímá

Přístup do MŠ K. H. Borovského bude pouze branou číslo 1. – od parkoviště z ulice Kamen
ná. Vchod do budovy MŠ bude pouze pavilonem třídy „Sůňat“.

Toto uzavření potrvá do odvolání. Zákaz pohybu v prostorách zahrady.

Děkujeme za pochopení.

                                             Vedení MŠ K. H. Borovského

Informace o výši úplaty za měsíce březen a duben 2021

 
 • z důvodu nařízení vlády o uzavření školských zařízení od 1. 3. 2021 za měsíc březen nebude úplata účtována
 •  v měsíci dubnu se výše úplaty poměrně krátí a bude účtována ve výši 120,- Kč/duben
 • úplata za duben se vztahuje pouze na děti, které školku navštěvují a vztahuje se na ně účtování úplaty (tedy děti, které nejsou povinně předškolní a mají nařízením vlády umožněno navštěvovat MŠ – složky IZS, …)
 •  ostatním dětem, které prozatím školku navštěvovat nemohou, úplata za měsíc duben účtována nebude
 •  v případě dotazů se obracejte na p. Valovou – ekonomický úsek, tel. 778 525 261
 
V Děčíně 19. 4. 2021                                               Věra Valová
                                                                              vedoucí ekonom

 

 

Informace k provozu MŠ od 19.4.2021


Vážení rodiče,

KHS vydala oznámení, že nebude prodlouženo mimořádné opatření Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje č. 1/2021 ,které se týkalo specificky okresu Děčín.
Od pondělí 19. 4. 2021 se školy a školská zařízení, na území Ústeckého kraje, řídí opatřeními stanovenými na úrovni ČR.

Otevření mateřských škol od 19. 4. 2021

MŠ Májová
Sběrná třída od 6. 00 - 7.00 hod – třída Berušek, poté provoz na kmenových třídách.
Děti po 15.00 hodině si vyzvedávejte ve třídě Berušek.

MŠ K. H. Borovského
Sběrná třída od 6. 00 - 7.00 hod – třída Slůňata, poté provoz na kmenových třídách.
Děti po 15.00 hodině si vyzvedávejte ve třídě Slůňat. 

MŠ Dlouhá
Provoz od 6.00  - 16.15 hod.

Vzhledem k epidemiologické situaci je v MŠ provoz určen především pro děti s povinnou předškolní docházkou a děti ze IZS a to za předpokladu, že dítě nejeví známky žádného onemocnění a testováním dětí antigenními testy. Viz níže podrobné informace o provozu MŠ od 12. 4. 2021. 

Očekáváme, že se situace v brzké době zlepší a budeme moci přivítat i ostatní děti.

                     Na všechny se moc těšíme.

                     Zdraví vás paní učitelky z MŠ Májová, MŠ K.H.Borovského a MŠ Dlouhá.


Informace k provozu MŠ od 12.4.2021


Vážení rodiče,

školy a školky na Děčínsku se v pondělí bohužel neotevřou. Dnes o tom s ohledem na epidemiologickou situaci rozhodlo ministerstvo zdravotnictví a krajská hygienická stanice Ústeckého kraje. O změnách budou rodiče včas informováni.

Děkujeme všem rodičům za trpělivost a spolupráci, dětem při distančním vzděláváním a také dětem a rodičům těch nejmladších, se kterými se bohužel setkat ještě nemůžeme.

Znovuotevření MŠ od 12. 4. 2021 se bude prozatím bohužel týkat pouze dětí rodičů pracujících v IZS pro tyto děti bude

otevřena

MŠ K. H. Borovského – třída Slůňata s provozem od 6.00 do 16.30 hod a to za předpokladu testování dětí (viz. Organizace a průběh testování v mateřské škole).

V případě dotazů se obracejte na: p. Ilonu Horovou, zástupve MŠ K.H.Borovského - tel.: 737 948 557

Do IZS se vztahují na tyto vybrané profese:  
zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
zaměstnanci bezpečnostních sborů,
příslušníci ozbrojených sil,
zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením zaměstnavatele.


Informace o provozu MŠ

INFORMACE K NÁVRATU DĚTÍ K PREZENČNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče,

vzhledem k aktuálním mimořádným opatřením si vás dovolujeme informovat o organizaci návratu dětí k prezenčnímu předškolnímu vzdělávání, zároveň vás chceme ujistit, motivovat, že není třeba větších obav, jistě vám se vším rádi pomůžeme a věříme, že společně to zvládneme.
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání.

V mateřských školách:

- dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí,
- dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona

/viz zde: MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění_dne 12. 4. 2021 (dle naplnění kapacity dětí na třídě a kapacitě volných testů)


PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ
:
 1. Nemá příznaky onemocnění COVID -19.
 2. Dítě podstoupilo ve stanovené frekvenci vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který mu poskytla škola, a test si provedl sám, nebo který byl proveden jinou pověřenou osobou (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření.
 3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu  viz: MO MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.2021.
 4. Pokud se dítě neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou a nadále bude v režimu distančního vzdělávání.
 
TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky a studenty (kromě výjimek) 2x týdně Ag testy, v případě RT-PCR testů 1x týdně. K testování budou použity neinvazivní Ag testy (které škole budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021)
 
Testovat se nemusí děti, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
 
Přehled návazných postupů při testování dětí: Vše o testovani diagram
Informace, instrukce a všechny potřebné postupy jsou uvedeny v Manuálu k testování ve školách a školských zařízeních PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE:

 • Testování dětí bude probíhat při ranním scházení dětí v prostorách kmenových tříd (šaten), 2x týdně – pondělí a čtvrtek, v případně ve dnech, kdy se dítě účastní provozu. Bližší informace s časovou rezervou v rámci vyčkání na výsledek testu dohodnou rodiče se svými p. učitelkami telefonicky.
 • Vstup pouze pro děti zdravé.
 • Při vstupu jsou rodiče povinni vstoupit s respirátorem, děti s rouškou (v případě negativního testu u dítěte roušku ve třídě mít nemusí). Společně provedou dezinfekci rukou a usednou na místo výkonu testů za doprovodu pedagoga, který bude dohlížet na správnost provedení testování a zároveň povede zápis do denního přehledu testování.
 • Testování dětí provádí sám rodič nebo jiná pověřená osoba.
 • Do prostor mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byl zajištěn rozestup mezi jednotlivými osobami nejméně 1,5 m.
 • Po provedení testu se vyčká do 15minut na výsledek testu, pedagog provede záznam o průběhu z testování.
 • V případě pozitivního testu rodič obdrží potvrzení o záznamu z testování a odchází s dítětem ihned domů – kontaktuje pediatra (dítě bude muset absolvovat PCR test, jehož výsledek je rodič povinen sdělit při obnovení docházky).
 • Dle MO Č.j. MZDR 14592/2021-3/MIN/KAN 
 • NENÍ MOŽNÉ POUŽITÍ VLASTNÍHO TESTU, PŘÍPADNĚ TESTOVÁNÍ DÍTĚTE DOMA!
 • Instruktážní video k testování testy LEPU, které patrně škola obdrží.


V případě dalších dotazů mě prosím kontaktujte.               
                                                               

                                                                     Ředitelka školy Mgr. Iveta Mácová

 

Informace pro rodiče – zápis dětí do 1 tříd ZŠ

Jak je to se zápisem dětí do 1 třídy?

Vážení rodiče,
vzhledem k pokračujícím vládním opatřením ani v tomto školním roce neproběhne zápis do prvních tříd tak, jak bylo zvykem. Zápisy do prvních tříd budou probíhat obdobně jako v loňském roce.

Kdy a jak?  Zápisy budou probíhat formálně od 1. do 30. dubna 2021.

Jak na to?
 • Zjistit si do jaké spádové oblasti spadáte (do které ZŠ zákonný zástupce má dítě zapsat)
 • Provést registraci na webových stránkách dané ZŠ – každá škola bude mít na stránkách školy vytvořen odkaz např. „Zapsat dítě online“. Vyplníte přihlášku a odešlete, do vašeho uvedeného e-mailu Vám přijde zpráva.

Nezapomeňte:  Registraci je nutno provést i v případě, že žádáte o odklad školní docházky. V tom případě během vyplňování zaškrtnete zájem o odložení školní docházky a vytisknete si žádost, kterou doplníte o posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) a vyjádření odborného lékaře.

 

Jak zapsat dítě do první třídy

Zveřejňujeme krátké video (Zápis do 1. třídy) s informací, jak v Děčíně zapsat k povinné školní docházce dítě, které dovrší do 31.8.2021 6 let.


Informace pro rodiče ze dne 19. 3. 2021 - uzavření MŠ

Na základě prodloužení nouzového stavu a tím spojená nastavená krizová opatření, bude mateřská škola nadále uzavřena. Datum otevření mateřské školy zatím není stanoveno.

Rodiče budou včas informováni o případném otevření MŠ.

Děkujeme za pochopení.
                                                   Mgr. Ivet Mácová
                                                 ředitelka organizace

PLATBA ŠKOLNÉHO PO DOBU UZAVŘENÍ MŠ

Prosíme rodiče, aby platby zasílaly jako obvykle. Vyúčtování úplaty za předškolní vzdělávání bude provedeno k 31. 8. 2021. Rodiče budou o provedeném vyúčtování včas informováni.

Pokud budou rodiče provádět platbu hotově, bude MŠ Májová otevřena v PONDĚLÍ a STŘEDU od 9.00 – 12.00 hod.

Děkujeme.    Ekonomické odd. Bc. Věra Valová


Úplata za předškolní vzdělávání se bude snižovat v závislosti na délce uzavření MŠ

Postup ponížení školného upravuje Vyhláška o předškolním vzdělávání č. 14/2005 Sb., v § 6 odst. 5 takto:

Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu mateřské školy.


Děkujeme, že tyto informace berete na vědomí.

V Děčíně 19. 3. 2021


Oznámení pro rodiče - provoz školní jídelny

Mateřská škola oznamuje všem zákonným zástupcům, že z důvodu nepříznivé epidemiologické situace COVID -19 je provoz jídelen v našich mateřských školách přerušen a to z důvodu organizačních i technických. Předpokládané přerušení provozu je do 21.3.2021.
         
       Děkujeme za pochopení.                                                     
                                                        Mgr. Iveta Mácová
                                                     ředitelka mateřské školyINFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR
dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200.

Na základě tohoto krizového opatření Vláda ČR omezuje s účinností ode dne 27. února 2021  do dne 21. března 2021:

provoz mateřských škol podle školského zákona, a to tak, že se zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou mateřské školy při zdravotnickém zařízení.

Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021.

Rada města na základě vyhlášeného nouzového stavu v ČR a omezení šíření koronaviru rozhodla, že bude na pracovišti: 

Mateřské školy Rakovnická 306, Děčín III.


zajištěn provoz od 6:00 hod. do 16:00 hod., a to pouze pro děti, jejichž rodiče jsou lékaři, zdravotní sestry, zaměstnanci Integrovaného záchranného systému, podrobně viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021.

Co je potřeba doložit pro náhradní umístění dítěte v jiné MŠ v době nouzového stavu

Pokud rodiče budou potřebovat náhradní umístění v MŠ v době nouzového stavu, mohou si v MŠ Májová vyzvednout kopii evidenčního listu dítěte. V případě, že si rodič evidenční list v naší MŠ nevyzvedne, musí doložit v MŠ Rakovnická: rodný list dítěte a následně i potvrzení o proočkování dítěte.

 
Formulář: Ošetřovné člena rodiny
Formulář vyplňte a odevzdejte svému zaměstnavateli, ten jej poté doplní a po ukončení měsíce odešle na vaši OSSZ.
Návod k vyplnění:
 
Nebo další informace o ošetřovném naleznete např. zde: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Oznámení pro rodiče

Mimořádné opatření 
Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví jako správního úřadu, který je příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a to ze dne 22. 2. 2021.

Vydává Mgr. Iveta Mácová - ředitelka Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, p.o., Děčín, pro všechny dospělé osoby při vstupu do budov z důvodu narůstajícího počtu nakažených COVID-19 v ČR, toto  mimořádné opatření jako prevenci pro další šíření onemocnění :

 žádáme všechny, aby v době stavu nařízení dodržovali přísná hygienická, bezpečnostní, organizační opatření a postupy k zamezení možného šíření onemocnění COVID – 19,

vstup do areálu mateřské školy pro všechny dospělé osoby pohybující se dále v prostorách MŠ 

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

zdravotnická obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,

děti chodící do naší organizace pouze roušku, a to při pobytu venku

 • u vstupu do MŠ – proveďte dezinfekci rukou
 • nezdržujte se zbytečně v šatnách – dodržování rozestupů
 • předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění,
 • zákaz nošení vlastních hraček z domova,
 • rodiče zajistí dostatečné, vhodné množství oblečení (budeme trávit více času na školní zahradě za každého počasí),
 • omlouvání dětí je beze změn (do 8.00 hodin ranní),
 • provozní doba na odloučených pracovištích obvyklá.


Platnost pravidel od 24. 2. 2021 do odvolání.

                                                                                               Mgr. Iveta Mácová

                                                                                               Ředitelka mateřské školy

Oznámení pro rodiče

Uzavření třídy Koťátek v Mateřské škole Dlouhá

Krajská hygienická stanice nařídila uzavření třídy Koťátek v MŠ Dlouhá z důvodu pozitivního výskytu na Covid - 19. Karanténa je stanovena ode dne vyhlášení  24. 2. - 1. 03. 2021.

Předpokládané obnovení provozu je možné stanovit na 02. 03. 2021 za předpokladu splnění všech karanténních opatření stanovených KHS. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými.

                                                   Děkuji za pochopení.
                                                   Mgr. Iveta Mácová - ředitelka organizace

Formulář: Ošetřovné člena rodiny
Formulář vyplňte a odevzdejte svému zaměstnavateli, ten jej poté doplní a po ukončení měsíce odešle na vaši OSSZ.

Žádost: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m?fbclid=IwAR1LwPLE06zU1VfAB--tWlf2rYnAAD1tYArRDTEhRFFBc91zf8EXU8-jhpA

Návod k vyplnění:

 https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Návod+jak+vyplnit+Žádost+o+ošetřovné+při+péči+o+dítě+za+kalendářní+měsíc+ve+kterém+bylo+uzavřeno+výchovné+zařízení+nebo+škola+či+jeho+část.pdf/?fbclid=IwAR3ObtE1_KaFxCdrLi0TD_S4-GWMZHEsBMZ8IU8G3M0q2878qD1_bX66v0Q

Oznámení pro rodiče

Oznámení KHSOznámení KHS

Oznámení pro rodiče

KHS – Prodloužení karanténních opatření

KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem – územní pracoviště Děčín vydala dne 9. 2. 2021 Rozhodnutí o karanténních opatření pro třídu Motýlků v MŠ Májová.
Vzhledem k dalšímu výskytu pozitivně testovaných osob na přítomnost viru SARS – CoV-2, který způsobuje infekční onemocnění COVID -19, je nutné prodloužit nařízená karanténní opatření do 19. 2. 2021.
Provoz MŠ by mohl být znovu obnoven 22. 2. 2021.

                                                                        Děkuji za pochopení.
                                                                        Mgr. Iveta Mácová - ředitelka organizace

Prodloužení karantény - třída Motýlci

oznámení KHSoznámení KHS

Oznámení pro rodiče

KHS – Prodloužení karanténních opatření

KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem – územní pracoviště Děčín vydala dne 9. 2. 2021 Rozhodnutí o karanténních opatření pro třídu Tygříků v MŠ K. H. Borovského.
Vzhledem k dalšímu výskytu pozitivně testovaných osob na přítomnost viru SARS – CoV-2, který způsobuje infekční onemocnění COVID -19, je nutné prodloužit nařízená karanténní opatření do 18. 2. 2021.
Provoz MŠ by mohl být znovu obnoven 19. 2. 2021.

                                                Děkuji za pochopení.
                                                 Mgr. Iveta Mácová - ředitelka organizace

Prodloužení karantény - třída Tygříků

vyjádření KHS - třída Tygříkůvyjádření KHS - třída Tygříků

Uzavření třídy Motýlků v Mateřské škole Májová

Krajská hygienická stanice nařídila uzavření třídy Motýlků v MŠ Májová z důvodu pozitivního výskytu  na Covid -19. Karanténa je stanovena ode dne vyhlášení  9. 2. - 15. 02. 2021.
Předpokládané obnovení provozu je možné stanovit na 16. 02. 2021 za předpokladu splnění všech karanténních opatření stanovených KHS. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými.

                                                   Děkuji za pochopení.
                                                   Mgr. Iveta Mácová - ředitelka organizace

Formulář: Ošetřovné člena rodiny 

Formulář vyplňte a odevzdejte svému zaměstnavateli, ten jej poté doplní a po ukončení měsíce odešle na vaši OSSZ.

Žádost: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m?fbclid=IwAR1LwPLE06zU1VfAB--tWlf2rYnAAD1tYArRDTEhRFFBc91zf8EXU8-jhpA

Návod k vyplnění:

 https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Návod+jak+vyplnit+Žádost+o+ošetřovné+při+péči+o+dítě+za+kalendářní+měsíc+ve+kterém+bylo+uzavřeno+výchovné+zařízení+nebo+škola+či+jeho+část.pdf/?fbclid=IwAR3ObtE1_KaFxCdrLi0TD_S4-GWMZHEsBMZ8IU8G3M0q2878qD1_bX66v0Q

Oznámení pro rodiče

Oznámení KHSOznámení KHS

Oznámení pro rodiče

Uzavření třídy Tygříků v Mateřské škole K. H. Borovského

Krajská hygienická stanice nařídila uzavření třídy Tygříků v MŠ K. H. Borovského z důvodu pozitivního výskytu na Covid - 19. Karanténa je stanovena ode dne vyhlášení  8. 2. - 14. 02. 2021.

Předpokládané obnovení provozu je možné stanovit na 15. 02. 2021 za předpokladu splnění všech karanténních opatření stanovených KHS. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými.

                                                   Děkuji za pochopení.
                                                   Mgr. Iveta Mácová - ředitelka organizace

Formulář: Ošetřovné člena rodiny
Formulář vyplňte a odevzdejte svému zaměstnavateli, ten jej poté doplní a po ukončení měsíce odešle na vaši OSSZ.

Žádost: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m?fbclid=IwAR1LwPLE06zU1VfAB--tWlf2rYnAAD1tYArRDTEhRFFBc91zf8EXU8-jhpA

Návod k vyplnění:

 https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Návod+jak+vyplnit+Žádost+o+ošetřovné+při+péči+o+dítě+za+kalendářní+měsíc+ve+kterém+bylo+uzavřeno+výchovné+zařízení+nebo+škola+či+jeho+část.pdf/?fbclid=IwAR3ObtE1_KaFxCdrLi0TD_S4-GWMZHEsBMZ8IU8G3M0q2878qD1_bX66v0Q

Oznámení pro rodiče

Oznámení KHSOznámení KHS

Oznámení pro rodiče

KHS – Prodloužení karanténních opatření

KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem – územní pracoviště Děčín vydala dne 3. 2. 2021 Rozhodnutí o karanténních opatření pro třídu Slůňata v MŠ K. H. Borovského.

Vzhledem k dalšímu výskytu pozitivně testovaných osob na přítomnost viru SARS – CoV-2, který způsobuje infekční onemocnění COVID -19, je nutné prodloužit nařízená karanténní opatření do 11. 2. 2021.

Provoz MŠ by mohl být znovu obnoven 12. 2. 2021.

                                        Děkuji za pochopení.
                                    Mgr. Iveta Mácová - ředitelka organizace

Oznámení pro rodiče

Uzavření třídy Slůňat v Mateřské škole K. H. Borovského

Krajská hygienická stanice nařídila uzavření třídy Slůňat v MŠ K. H. Borovského z důvodu pozitivního výskytu  na Covid -19. Karanténa je stanovena ode dne vyhlášení  3. 2. - 08. 02. 2021.
Předpokládané obnovení provozu je možné stanovit na 9. 02. 2021 za předpokladu splnění všech karanténních opatření stanovených KHS. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými.

                                                   Děkuji za pochopení.
                                                   Mgr. Iveta Mácová - ředitelka organizace

Formulář: Ošetřovné člena rodiny

Formulář vyplňte a odevzdejte svému zaměstnavateli, ten jej poté doplní a po ukončení měsíce odešle na vaši OSSZ.

Žádost: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m?fbclid=IwAR1LwPLE06zU1VfAB--tWlf2rYnAAD1tYArRDTEhRFFBc91zf8EXU8-jhpA

Návod k vyplnění:
 https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Návod+jak+vyplnit+Žádost+o+ošetřovné+při+péči+o+dítě+za+kalendářní+měsíc+ve+kterém+bylo+uzavřeno+výchovné+zařízení+nebo+škola+či+jeho+část.pdf/?fbclid=IwAR3ObtE1_KaFxCdrLi0TD_S4-GWMZHEsBMZ8IU8G3M0q2878qD1_bX66v0Q

Oznámení pro rodiče

Oznámení z KHSOznámení z KHS

Oznámení pro rodiče

Ukončení nařízené karantény v MŠ K. H. Borovského ve třídě Medvídků. 
Do třídy Medvídků se mohou děti vrátit od 3.2. 2021Na návrat dětiček se těšíme a všem přejeme mnoho sil a především zdraví.
                              Kolektiv MŠ


Upozornění pro rodiče

Uzavření třídy Medvídků v Mateřské škole K. H. Borovského

Krajská hygienická stanice nařídila uzavření třídy Medvídků v MŠ K. H. Borovského z důvodu pozitivního výskytu u dítěte na Covid -19. Karanténa je stanovena ode dne vyhlášení 27. 1. - 01. 02. 2021.
Předpokládané obnovení provozu je možné stanovit na 02. 02. 2021 za předpokladu splnění všech karanténních opatření stanovených KHS. Doba karanténních opatření se může prodloužit v souvislosti s dalšími pozitivně testovanými.

                                                   Děkuji za pochopení.
                                                   Mgr. Iveta Mácová - ředitelka organizace

Formulář: Ošetřovné člena rodiny

Formulář vyplňte a odevzdejte svému zaměstnavateli, ten jej poté doplní a po ukončení měsíce odešle na vaši OSSZ.

Žádost: https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m?fbclid=IwAR1LwPLE06zU1VfAB--tWlf2rYnAAD1tYArRDTEhRFFBc91zf8EXU8-jhpA

Návod k vyplnění: https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Návod+jak+vyplnit+Žádost+o+ošetřovné+při+péči+o+dítě+za+kalendářní+měsíc+ve+kterém+bylo+uzavřeno+výchovné+zařízení+nebo+škola+či+jeho+část.pdf/?fbclid=IwAR3ObtE1_KaFxCdrLi0TD_S4-GWMZHEsBMZ8IU8G3M0q2878qD1_bX66v0Q


Oznámení pro rodiče

Oznámení z KHS Oznámení z KHS

Provoz MŠ

Žádáme rodiče v této nelehké době, aby pokud možno, vyzvedávali své děti z MŠ, co možná nejdříve v odpoledních hodinách, a to z důvodů velké absence školního personálu. Přesto jsme nuceni slučovat děti ze tříd, jak ráno, tak odpoledne do tříd sběrných. Provoz je nadále otevřen dle provozní doby. Snažíme se provoz udržet - upřednostňujeme rodiče dětí převážně pracujících. Vzdělávání dětí je nadále zajištěné v nastaveném režimu týdenních programů, pokud si děti necháváte doma, nezapomeňte je omlouvat. Pro všechny děti je  zajištěn vzdělávací materiál dle týdenních programů včetně pracovních listů či webových odkazů možné inspirace ke vzdělávání. Kontaktujte tak své paní učitelky na svých kmenových třídách.

Děkujeme za pochopení a spolupráci. Věřím, že se vše vrátí do běžného režimu .

ředitelka MŠ - Mgr. Iveta Mácová

Oznámení pro rodiče

Z důvodu nových mimořádných opatření vydaných MZ ze dne 19.10. 2020 , prosíme rodiče, aby dětem přibalili do mateřské školky alespoň 2 roušky, budou využívány pouze  při vycházkách mimo areál MŠ. 

Děkujeme Vám, že nám pomáháte.
Kolektiv mateřské školy

Mimořádné opatření

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví jako správního úřadu, který je příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a to ze dne 9. 9. 2020.

Vydává Mgr. Iveta Mácová - ředitelka Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, p. o., Děčín, pro všechny dospělé osoby při vstupu do budov z důvodu narůstajícího počtu nakažených COVID-19 v ČR, toto  mimořádné opatření jako prevenci pro další šíření onemocnění:

žádáme všechny, aby v době stavu nařízení dodržovali přísná hygienická, bezpečnostní, organizační opatření a postupy k zamezení možného šíření onemocnění COVID – 19

 • vstup do areálu mateřské školy  pouze s rouškou, děti navštěvující naší MŠ roušku NE
 • u vstupu do MŠ – proveďte dezinfekci rukou
 • nezdržujte se zbytečně v šatnách – dodržování rozestupů
 • předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění,
 • zákaz nošení vlastních hraček z domova,
 • rodiče zajistí dostatečné, vhodné množství oblečení (budeme trávit více času na školní zahradě za každého počasí),
 • omlouvání dětí je beze změn (do 8.00 hodin ranní),
 • provozní doba na odloučených pracovištích obvyklá.

 

Platnost pravidel od 10. 9. 2020 do odvolání.

 

                                                                                               Mgr. Iveta Mácová

                                                                                               Ředitelka mateřské školy

Platby na školní rok 2020/2021CENÍK za ÚPLATU a STRAVNÉ 
s platností od 1. 9. 2020

Úplata je povinná pro děti do 5let a to:    240,-KČ/měsíčně
Úplatu neplatí děti starší 5let (povinný rok předškolní docházky) a děti s OŠD a rodiny s dětmi pobírající dávky hmotné nouze a děti v pěstounské péči. 

Celý den:       

Mladší 5let    stravné    28,-KČ  /590,- KČ/   + úplata   240,- KČ   =   830,- KČ zálohy měsíčně
Předškoláci   stravné    28,-KČ  /590,- KČ/   + úplata       0,- KČ   =   590,- KČ zálohy měsíčně
Děti s OŠD    stravné   31,-KČ  /650,- KČ/   + úplata       0,- KČ   =   650,- KČ zálohy měsíčně

 Polodenní:       

Mladší 5let    stravné    22,-KČ  /470,- KČ/   + úplata   240,- KČ   =   710,- KČ zálohy měsíčně
Předškoláci   stravné    22,-KČ  /470,- KČ/   + úplata       0,- KČ   =   470,- KČ zálohy měsíčně
Děti s OŠD   stravné    25,-KČ  /530,- KČ/   + úplata       0,- KČ   =   530,- KČ zálohy měsíčně 

PLATBY možno hradit na bankovní účet:           3941560257/0100

                                        Variabilní symbol:   datum narození dítěte

                                        do poznámky:         jméno a příjmení dítěte

                                       na pokladnu v MŠ Májová: denně od 8,00h – 15,00h

 

V Děčíně dne  1. 7. 2020                                                                Mgr. Iveta Mácová – ředitelka organizace

 


 

Platby za ÚPLATU a za STRAVNÉ s platností od 1. 9. 2020

 

Platby se hradí vždy dopředu do 20. dne v měsíci na měsíc následující (tzn. v srpnu na září, v září na říjen …).

 • Při opětovném neuhrazení bude postupováno podle školského zákona 561/2004 Sb. § 35 odst. d). Tzn. dítěti, může být v souladu s výše uvedeným ustanovením ukončeno předškolní vzdělávání.
 • V případě neuhrazených plateb je pohlíženo na nedoplatek jako pohledávku, kterou lze vymáhat.


ODHLAŠOVÁNÍ dětí ze stravy možné:

Den předem na svých kmenových třídách u učitelek nebo telefonicky, nejpozději však do 8,00h ranní daného dne a pracoviště, a to:

-   412 547 236    - vedoucí školní jídelny všech MŠ
-   412 547 778    - ekonomka všech MŠ
-   412 547 237    - kuchyň  MŠ Májová
-   412 547 818    - MŠ K. H. Borovského
-   412 517 120    - MŠ Dlouhá

Možnost domluvit se svými p. uč. na třídách – pokud do 8,00h ranní dítko nepřijde, automaticky ho omluvíme (podpis o souhlasu zákonného zástupce). 
S případnými dotazy ohledně stravování se obraťte na vedoucí školní kuchyně nebo vedoucí ekonomického oddělení.

PLATBY možno hradit na bankovní účet:               3941560257/0100

                                        Variabilní symbol:       datum narození dítěte

                                        do poznámky:            jméno a příjmení dítěte

                                       na pokladnu v MŠ Májová: denně od 8,00h – 15,00h

 

V Děčíně dne  1. 7. 2020                                                                Mgr. Iveta Mácová – ředitelka organizace

 

18.8.2020

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka pro organizaci výuky. Záměrem je umožnit výuku v co největším rozsahu.

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministri-skolstvi-a-zdravotnictvi-predstavili-manualy-pro

Otevírá se třída pro nejmenší děti ve věku od 2 do 3 let

Tex letáku je v PDF souboru níže uveden

OZNÁMENÍ PRO RODIČE

PLATEBNÍ REŽIM V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN

(ČERVENEC, SRPEN 2020)

 • Děti, které mají povinnost hradit úplatu a budou mateřskou školu v období letních prázdnin navštěvovat, hradí sníženou úplatu 150,-/měsíc a stravné 590,-/měsíc.
 • Děti, které nemají povinnost hradit úplatu a budou mateřskou školu v období letních prázdnin navštěvovat, hradí obvyklou částku stravného 590,-/měsíc. Pro tyto děti se nic nemění.
 • Děti, které v období letních prázdnin nebudou navštěvovat mateřskou školu, ale po prázdninách (tedy v září 2020) opět docházet budou, platí za tyto dva měsíce pouze sníženou část úplaty 150,-/měsíc. Stravné neplatí.
 • Děti, které budou mít od září 2020 povinnou předškolní docházku (5leté), bez ohledu na to, zda o letních prázdninách budou nebo nebudou docházet do mateřské školy, hradí část úplaty 150,-/měsíc. Stravné budou platit pouze děti, které budou v letních měsících navštěvovat mateřskou školu. Částka stravného se nemění, 590,-/měsíc.

Platby můžete hradit obvyklým způsobem do pokladny v budově MŠ Májová 372, Děčín XXXII – Boletice. Pouze v termínu 13. 7. – 17. 7. 2020 bude pokladna uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené, nebo bankovním převodem na účet č. 3941560257/0100, jako variabilní symbol uvádějte datum narození dítěte.

 

V Děčíně 1. 6. 2020                                                                                     Mgr. Iveta Mácová                                                                                                                                                                                              ředitelka organizace

OZNÁMENÍ PRO RODIČE PLATEBNÍ REŽIM V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN (ČERVENEC, SRPEN 2020)

Platební režim v období letních prázdnin Platební režim v období letních prázdnin

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

 

 ODDÍL 1

POVINNÉ POŽADAVKY NA OBSAH PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace, IČO 49888544

se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek a mobilních aplikací v souladu se se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.msboletice.cz

 

Stav souladu

a) Tyto internetové stránky jsou v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na webových stránkách, které jsou v českém jazyce, jsou obsaženy povinně uveřejňované informace dle zák. č. 561/2004 Sb., o školách, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v sekcích „DOKUMENTY KE STAŽENÍ“, „Mateřská škola Boletice, MŠ Děčín XXXII“ a „Kontakty“, které splňují požadavky na ně kladené dle ust. § 4 a 5 zák. č. 99/2019 Sb. Úvodní stránka obsahuje rovněž proklikávací legendu obsažených sekcí ve třech symbolických obrázcích a stručnou legendu nahoře pro lepší orientaci. Popis těchto sekcí se zobrazí po pouhém najetí myší na sekci a je možno se v ní přehledně orientovat, a to rovněž za pomocí asistenčního zařízení. Cestu k jednotlivým informacím povinně uveřejňovaným tak bez větších obtíží snadno zvolí i osoba se sníženou schopností orientace v obsahu a textu webových stránek. Obsah těchto sekcí je pravidelně aktualizován, nicméně rámec tam poskytovaných informací je stabilní a obvykle se neodchyluje od nastaveného standardu. Informace tam obsažené jsou ve strojově čitelném formátu. Obsah stránek je možno zvětšit a přiblížit, aniž by byla dotčena jejich funkčnost, srozumitelnost, vnímatelnost. Webové stránky jsou tak vnímatelné, stabilní, ovladatelné a srozumitelné a vyhovují tedy požadavkům, které jsou na ni dle zákona č. 99/2019 Sb. kladeny.

 

 b) Na internetových stránkách v sekci „Aktuálně v MŠ“ a „Jídelníček“ jsou informace současně nabízeny v podobě jak JPG tak v PDF z důvodu lepší přehlednosti nabízených informací.

 

Nepřístupný obsah

 

Webové stránky obsahují rovněž informace a dokumenty, které byly školou uveřejněny dobrovolně a k jejichž uveřejnění není škola povinna. Většina tohoto obsahu byla v rámci dostupných možností přizpůsobena tomu, aby byla co nejlépe vnímatelná a srozumitelná také pro osoby, které mají snížené rozpoznávací schopnosti ohledně zobrazení obsahu webových stránek, nicméně u některých položek nebylo možno tyto blíže návštěvníkům s handicapem přiblížit. Jedná se zejména o fotografie a skenované dokumenty, které nelze převést do strojově čitelného formátu.

 

Uvedený obsah, ač se jedná o obsah, jehož uveřejnění zákon nevyžaduje, avšak je na webových stránkách umístěn, není přístupný:

a)       z důvodu nepřiměřené zátěže

Většina fotografií je uspořádána ve fotoalbech s vypovídajícím názvem. Následné označení každé jednotlivé fotografie popisem by školu zatížilo nepřiměřeně vynaloženými náklady, zejména s přihlédnutím k tomu, že se nejedná o povinně uveřejňované informace a podklady, na něž by se zákon č. 99/2019 Sb. vztahoval. Pro přihlášení ke stránkám u registrovaných je třeba obvykle použít myš. Existuje alternativa pro vstup z klávesnice bez použití myši, kterou zájemci sdělíme na vyžádání. Osoby, které se nepotřebují registrovat, nejsou v užívání stránek omezeny. Registrace se týká pouze omezeného počtu administrátorů webových stránek z řad zaměstnanců školy.

Nicméně, měl-li by návštěvník webových stránek potřebu zobrazit a vysvětlit také tento ostatní jejich obsah, smí se se svou žádostí obrátit na odpovědného pracovníka, Miloslavu Lánovou, tel. 770 195 103, zastupce@msboletice.cz, který je připraven předmětný obsah žadateli přiblížit, bude-li možné to po něm spravedlivě požadovat a pokud bude požadavek účelný a řešitelný.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 26. 2. 2020. Toto prohlášení je založeno na vlastním posouzení školy (viz 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 (1)).

Prohlášení bylo revidováno dne 26. 2. 2020

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pokud hendikepovaná osoba při prohlížení webových stránek narazí na webových stránkách na nemožnost zobrazení obsahu, na nějž dopadá zák. č. 99/2019 Sb., tedy na to, že by povinně uveřejňované informace nebylo možno zobrazit, byly nesrozumitelné nebo je nebylo možno přeložit za pomocí asistenčního nástroje, lze se s podnětem k nápravě nebo případně se žádostí o pomoc obrátit na e-mail adrese zastupce@msboletice.cz , nebo využít telefonní číslo 775 861 779 na našeho odpovědného pracovníka Miloslavu Lánovou, který se pokusí problém operativně vyřešit.

Postupy pro prosazování práva

Nedosáhnete-li uspokojivého vyřešení problému použitím zpětné vazby (viz výše), obraťte se, prosím, na ředitelku Mgr. Ivetu Mácovou, tel. 770 156 252, reditelka@msboletice.cz.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva: Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4 e-mail: pristupnost@mvcr.cz


ODDÍL 2

VOLITELNÝ OBSAH

Následující volitelný obsah může být podle potřeby připojen k prohlášení o přístupnosti:

Tyto webové stránky jsou v provozu od roku 2015 a prošly v roce 2019 úpravami k zajištění souladu s vyhláškou o přístupnosti.


Poslední revize 26. 2. 2020

Za MŠ ředitelka Mgr. Iveta Mácová, v. rMateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign