logotyp

Provoz MŠ

Žádáme rodiče v této nelehké době, aby pokud možno, vyzvedávali své děti z MŠ, co možná nejdříve v odpoledních hodinách, a to z důvodů velké absence školního personálu. Přesto jsme nuceni slučovat děti ze tříd, jak ráno, tak odpoledne do tříd sběrných. Provoz je nadále otevřen dle provozní doby. Snažíme se provoz udržet - upřednostňujeme rodiče dětí převážně pracujících. Vzdělávání dětí je nadále zajištěné v nastaveném režimu týdenních programů, pokud si děti necháváte doma, nezapomeňte je omlouvat. Pro všechny děti je  zajištěn vzdělávací materiál dle týdenních programů včetně pracovních listů či webových odkazů možné inspirace ke vzdělávání. Kontaktujte tak své paní učitelky na svých kmenových třídách.

Děkujeme za pochopení a spolupráci. Věřím, že se vše vrátí do běžného režimu .

ředitelka MŠ - Mgr. Iveta Mácová

Oznámení pro rodiče

Z důvodu nových mimořádných opatření vydaných MZ ze dne 19.10. 2020 , prosíme rodiče, aby dětem přibalili do mateřské školky alespoň 2 roušky, budou využívány pouze  při vycházkách mimo areál MŠ. 

Děkujeme Vám, že nám pomáháte.
Kolektiv mateřské školy

Mimořádné opatření

Na základě nařízení Ministerstva zdravotnictví jako správního úřadu, který je příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a to ze dne 9. 9. 2020.

Vydává Mgr. Iveta Mácová - ředitelka Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372, p. o., Děčín, pro všechny dospělé osoby při vstupu do budov z důvodu narůstajícího počtu nakažených COVID-19 v ČR, toto  mimořádné opatření jako prevenci pro další šíření onemocnění:

žádáme všechny, aby v době stavu nařízení dodržovali přísná hygienická, bezpečnostní, organizační opatření a postupy k zamezení možného šíření onemocnění COVID – 19

 • vstup do areálu mateřské školy  pouze s rouškou, děti navštěvující naší MŠ roušku NE
 • u vstupu do MŠ – proveďte dezinfekci rukou
 • nezdržujte se zbytečně v šatnách – dodržování rozestupů
 • předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění,
 • zákaz nošení vlastních hraček z domova,
 • rodiče zajistí dostatečné, vhodné množství oblečení (budeme trávit více času na školní zahradě za každého počasí),
 • omlouvání dětí je beze změn (do 8.00 hodin ranní),
 • provozní doba na odloučených pracovištích obvyklá.

 

Platnost pravidel od 10. 9. 2020 do odvolání.

 

                                                                                               Mgr. Iveta Mácová

                                                                                               Ředitelka mateřské školy

Informace pro rodiče dětí docházející do MŠ Májová

Z důvodu probíhajících rekonstrukcí bude ve dnech 24. 8. až 31. 8. 2020 přerušen provoz v MŠ Májová. Náhradní umístění dětí bude tak zajištěno v MŠ K. H. Borovského.

MŠ Májová bude v provozu od 1. 9. 2020.

                                                      Mgr Iveta Mácová
                                                     ředitelka organizace

 


 

Informace pro rodiče nově příchozích dětí do MŠ

Milí rodiče,

v posledním týdnu měsíce srpna Vás osoví naše paní učitelky a domluví si s Vámi osobní schůzku. Paní učitelky Vám ukáží třídu, šatnu a značku, kterou budou Vaše děti používat. Budete se tak moci seznámit s paní učitelkami kmenové třídy, popřípadě Vám předáme seznam potřebných věcí pro nástup do MŠ.

Den otevřených dveří bude probíhat v období od 25. 8. do 31. 8. 2020 v čase od 9.00hod do 11.00hod. Z důvodu stále probíhajících rekonstrukcí v budově MŠ Májová proběhne den otevřených dveří pouze ve smluvené dny s paní učitelkami.

Budeme se těšit na Vás i Vaše děti. Děkujeme a těšíme se na budoucí spolupráci.

                                 Kolektiv MŠ Májová, K. H. Borovského a Dlouhá – Křešice.


Platby na školní rok 2020/2021CENÍK za ÚPLATU a STRAVNÉ 
s platností od 1. 9. 2020

Úplata je povinná pro děti do 5let a to:    240,-KČ/měsíčně
Úplatu neplatí děti starší 5let (povinný rok předškolní docházky) a děti s OŠD a rodiny s dětmi pobírající dávky hmotné nouze a děti v pěstounské péči. 

Celý den:       

Mladší 5let    stravné    28,-KČ  /590,- KČ/   + úplata   240,- KČ   =   830,- KČ zálohy měsíčně
Předškoláci   stravné    28,-KČ  /590,- KČ/   + úplata       0,- KČ   =   590,- KČ zálohy měsíčně
Děti s OŠD    stravné   31,-KČ  /650,- KČ/   + úplata       0,- KČ   =   650,- KČ zálohy měsíčně

 Polodenní:       

Mladší 5let    stravné    22,-KČ  /470,- KČ/   + úplata   240,- KČ   =   710,- KČ zálohy měsíčně
Předškoláci   stravné    22,-KČ  /470,- KČ/   + úplata       0,- KČ   =   470,- KČ zálohy měsíčně
Děti s OŠD   stravné    25,-KČ  /530,- KČ/   + úplata       0,- KČ   =   530,- KČ zálohy měsíčně 

PLATBY možno hradit na bankovní účet:           3941560257/0100

                                        Variabilní symbol:   datum narození dítěte

                                        do poznámky:         jméno a příjmení dítěte

                                       na pokladnu v MŠ Májová: denně od 8,00h – 15,00h

 

V Děčíně dne  1. 7. 2020                                                                Mgr. Iveta Mácová – ředitelka organizace

 


 

Platby za ÚPLATU a za STRAVNÉ s platností od 1. 9. 2020

 

Platby se hradí vždy dopředu do 20. dne v měsíci na měsíc následující (tzn. v srpnu na září, v září na říjen …).

 • Při opětovném neuhrazení bude postupováno podle školského zákona 561/2004 Sb. § 35 odst. d). Tzn. dítěti, může být v souladu s výše uvedeným ustanovením ukončeno předškolní vzdělávání.
 • V případě neuhrazených plateb je pohlíženo na nedoplatek jako pohledávku, kterou lze vymáhat.


ODHLAŠOVÁNÍ dětí ze stravy možné:

Den předem na svých kmenových třídách u učitelek nebo telefonicky, nejpozději však do 8,00h ranní daného dne a pracoviště, a to:

-   412 547 236    - vedoucí školní jídelny všech MŠ
-   412 547 778    - ekonomka všech MŠ
-   412 547 237    - kuchyň  MŠ Májová
-   412 547 818    - MŠ K. H. Borovského
-   412 517 120    - MŠ Dlouhá

Možnost domluvit se svými p. uč. na třídách – pokud do 8,00h ranní dítko nepřijde, automaticky ho omluvíme (podpis o souhlasu zákonného zástupce). 
S případnými dotazy ohledně stravování se obraťte na vedoucí školní kuchyně nebo vedoucí ekonomického oddělení.

PLATBY možno hradit na bankovní účet:               3941560257/0100

                                        Variabilní symbol:       datum narození dítěte

                                        do poznámky:            jméno a příjmení dítěte

                                       na pokladnu v MŠ Májová: denně od 8,00h – 15,00h

 

V Děčíně dne  1. 7. 2020                                                                Mgr. Iveta Mácová – ředitelka organizace

 

18.8.2020

Ministerstvo školství spolu s Ministerstvem zdravotnictví připravilo manuál pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID-19. Tento manuál a další materiály jsou určeny vedení škol jako pomůcka pro organizaci výuky. Záměrem je umožnit výuku v co největším rozsahu.

https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/ministri-skolstvi-a-zdravotnictvi-predstavili-manualy-pro

Otevírá se třída pro nejmenší děti ve věku od 2 do 3 let

Otevírá se třída pro nejmenší děti ve věku od 2 do 3 let

OZNÁMENÍ PRO RODIČE

PLATEBNÍ REŽIM V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN

(ČERVENEC, SRPEN 2020)

 • Děti, které mají povinnost hradit úplatu a budou mateřskou školu v období letních prázdnin navštěvovat, hradí sníženou úplatu 150,-/měsíc a stravné 590,-/měsíc.
 • Děti, které nemají povinnost hradit úplatu a budou mateřskou školu v období letních prázdnin navštěvovat, hradí obvyklou částku stravného 590,-/měsíc. Pro tyto děti se nic nemění.
 • Děti, které v období letních prázdnin nebudou navštěvovat mateřskou školu, ale po prázdninách (tedy v září 2020) opět docházet budou, platí za tyto dva měsíce pouze sníženou část úplaty 150,-/měsíc. Stravné neplatí.
 • Děti, které budou mít od září 2020 povinnou předškolní docházku (5leté), bez ohledu na to, zda o letních prázdninách budou nebo nebudou docházet do mateřské školy, hradí část úplaty 150,-/měsíc. Stravné budou platit pouze děti, které budou v letních měsících navštěvovat mateřskou školu. Částka stravného se nemění, 590,-/měsíc.

Platby můžete hradit obvyklým způsobem do pokladny v budově MŠ Májová 372, Děčín XXXII – Boletice. Pouze v termínu 13. 7. – 17. 7. 2020 bude pokladna uzavřena z důvodu čerpání řádné dovolené, nebo bankovním převodem na účet č. 3941560257/0100, jako variabilní symbol uvádějte datum narození dítěte.

 

V Děčíně 1. 6. 2020                                                                                     Mgr. Iveta Mácová                                                                                                                                                                                              ředitelka organizace

OZNÁMENÍ PRO RODIČE PLATEBNÍ REŽIM V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN (ČERVENEC, SRPEN 2020)

Platební režim v období letních prázdnin Platební režim v období letních prázdnin

Informace pro rodiče nově nastupujících dětí do MŠ – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ


Milí rodiče,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat, že v týdnu měsíce srpna od 24. 8. do 29. 8. 2020 v čase od 9.30 do 11.00 hod bude pro Vás v mateřských školkách probíhat „Den otevřených dveří“. Naše paní učitelky Vám včas zavolají a vyzvou vás aby, jste se i s dětmi přišli podívat do naší školky. Seznámíte se tak s paní učitelkou, třídou, šatnou. Každé děťátko dostane svojí značku, kam si bude ukládat svoje věci. Popřípadě Vám paní učitelka odpoví na Vaše dotazy.

                                                                                                Váš pedagogický sbor

Poděkování rodičům a popřání krásných a pohodových letních prázdnin

Milí rodiče,

chtěli bychom Vám touto cestou poděkovat za Vaši spolupráci s mateřskou školou. Vážíme si Vašeho zájmu a aktivního přístupu. Děkujeme Vám za Váš čas, který jste nám věnovali v průběhu tohoto školního roku.

Přejeme Vám a Vašim dětem krásné prázdniny, hodně sluníčka a pohody.

                                                                                                 Váš pedagogický sbor

Přerušení a omezení provozu mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2020

V souladu s § 24 odst. 5 a § 165 odst. 1 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
v platném znění a podle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, stanovuji přerušení provozu jednotlivých pracovišť mateřské školy v měsíci červenci a srpnu 2020, a to z organizačních a technických důvodů, takto:

Přerušení provozu:
Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372       od 1. 7. 2020 do 23. 8. 2020
v datu uvedeném, budou probíhat renovace sociálních zařízení ve třech třídách MŠ, včetně malování a oprav pracoviště,

Mateřská škola Děčín XXXI, Dlouhá 112         od 1. 7. 2020 do 23. 8. 2020
v datu uvedeném, bude probíhat rekonstrukce střechy, včetně malování a oprav pracoviště,

Omezení provozu:
Mateřská škola K. H. Borovského 336             od 1. 7. 2020 do 23. 8. 2020
v datu uvedeném, bude provoz omezen pouze na tři třídy ze čtyř. Vzhledem k tomu, že v této době budou probíhat opravy přístupových cest uvedené MŠ, budeme zajišťovat pouze provoz pro děti zapsané do MŠ naší příspěvkové organizace a nebudeme tak přijímat děti z jiných MŠ v Děčíně.                                                                                           

                                                                                                           Mgr. Iveta Mácová
                                                                                                           ředitelka školy
   

Zápis do mateřské školy

Rozhodnutí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Ředitelka Mateřské školy Děčín XXXII, Májová  372, příspěvkové organizace rozhodla v souladu
 s § 34, § 165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání o přijetí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Děčín XXXII, Májová 372,
příspěvková organizace ve školním roce 2020/2021 takto:

                    Střediska poskytovaného vzdělávání

Mateřská škola
Májová 372, Děčín 32

Mateřská škola 
K. H. Borovského  336, Děčín 31

Mateřská škola
Dlouhá 112, Děčín 31 - Křešice

registrační číslo

rozhodnutí

registrační číslo

rozhodnutí

registrační číslo

rozhodnutí

7.

přijato

1.

přijato

4.

přijato

8.

přijato

2.

přijato

6.

přijato

15.

přijato

3.

přijato

12.

přijato

16.

přijato

5.

přijato

 

 

17.

přijato

9.

přijato

 

 

18.

přijato

10.

přijato

 

 

19.

přijato

11.

přijato

 

 

20.

přijato

13.

přijato

 

 

21.

přijato

14.

přijato

 

 

 

Jména dětí jsou uvedena pod registračními čísly, která rodiče obdrželi při zápisu.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je možné si vyzvednout po telefonické dohodě v Mateřské škole Děčín XXXII, Májová 372.

 

Vyvěšeno: 4. 6. 2020                                                                              

                                                                                       Mgr. Iveta Mácová
                                                                                    ředitelka Mateřské školy
                                                                               Děčín XXXII, Májová 372, p. o.
                                                                                         Tel: 770 156 252

 

Informace pro rodiče MŠ Dlouhá

Prosíme rodiče, děti a ostatní návštěvníky, kteří se budou pohybovat v prostorách
MŠ Dlouhá 112, Děčín 31 - Křešice, aby dbali na zvýšenou bezpečnost.

Od pondělí 1.6.2020 bude prováděna oprava střechy mateřské školy. Práce na střeše budou prováděny i v průběhu letních prázdnin
tj. červenec - srpen 2020.


                                                                                                             Děkujeme.


Informace pro rodiče

Náhradní termín k zápisu dětí do mateřské školy je stanoven na 10. a 11. června 2020

 od 8:00 do 12:00 hod.

Rodiče, kteří nestihli, nebo se z jiných důvodů nemohli dostavit k řádnému zápisu dětí do MŠ, tak mohou učinit v náhradním termínu. Po telefonické dohodě je datum přihlášení dítěte možný dohodnout i na jiný den, nejpozději však do 12. 6. 2020.

Upozorňujeme rodiče, že povinné předškolní vzdělávání se týká dětí, které dosáhnou do 31. 8. 2020 věku 5 let. 

Vzhledem k tomu, že byl stanoven náhradní termín zápisu dětí do MŠ, se mění datum zveřejnění správního řízení o přijetí dítěte do MŠ
z 8. 6. 2020 na 15. 6. 2020.

V případě nejasností nás, prosím, kontaktujte. Rádi Vám se vším pomůžeme. 

                                                                                                                                                          Mgr. Iveta Mácová
                                                                                                                                                      ředitelka mateřské školy

Informace pro rodiče - čerpání ošetřovaného člena rodiny


Vážení rodiče,

upozorňujeme rodiče, kterým bylo vystaveno OČR na dítě z MŠ, že od 4. 5. 2020 je naše MŠ znovu v provozu, a tím tak vystavené OČR mateřskou školou končí. Paní učtelky vás již kontaktovaly, prosíme berte tuto skutečnost na vědomí a uvědomte své zaměstnavatele.

Děkujeme.
 

Informace pro rodiče

 Otevření MŠ Děčín XXXII, Májová 372, p. o.

 od 4. 5. 2020

(Májová, K. H. Borovského, Dlouhá) 

Vláda ČR na svém zasedání ve čtvrtek 23. 04. 2020 rozhodla o urychlení uvolňování vybraných opatření. Na tomto základě rada města zveřejnila záměr zahájit od 04. 05. 2020 provoz mateřských škol v Děčíně.

Na základě vydaného metodického pokynu MŠMT, MZ a doporučení zřizovatele města Děčína ze dne 30. 4. 2020 proto,

žádáme rodiče, aby v době stále přetrvávajícího nouzového stavu dodržovali přísná hygienická, bezpečnostní, organizační opatření a postupy k zamezení možného šíření onemocnění COVID – 19, a tím tak zvážili vhodnost, nutnost umístění svého dítěte do MŠ.

 • před vstupem do areálu MŠ - dodržování rozestupů min 2m mezi rodiči,
 • vstup do areálu mateřské školy rodiče pouze s rouškou, rukavicemi,
 • zákaz vstupu rodičů do pobytových prostor mateřské školy (pouze po domluvě s učitelkou – roušky, rukavice nezbytností),
 • rodič předá dítě učitelce před vstupem do budovy,
 • provádění měření teplot dětí při příchodu do mateřské školy,
 • předškolního vzdělávání se mohou účastnit pouze děti bez příznaku onemocnění,
 • zákaz nošení vlastních hraček z domova,
 • zákonní zástupci při příjmu dětí, podepíší čestné prohlášení o nerizikovosti dítěte (ke stažení v dokumentech),
 • rodiče zajistí dostatečné, vhodné množství oblečení (budeme trávit více času na školní zahradě),
 • příchod vašeho dítěte prosím hlaste telefonicky, alespoň den předem na své kmenové třídy,
 • omlouvání dětí je beze změn (do 8.00 hodin ranní),
 • platby stravného a úplaty na měsíc květen v plné výši,
 • provozní doba na odloučených pracovištích obvyklá.

Platnost pravidel od 4. 5. 2020 do odvolání.

                                                                                               Mgr. Iveta Mácová 
                                                                                           Ředitelka mateřské školy

Prohlášení zákonných zástupců

BezinfekčnostBezinfekčnost

HOLA, HOLA, ZÁPIS DO MŠ 2020 VOLÁ

   (Májová, K.H.Borovského, Dlouhá)

Vážení rodiče,

na základě mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocnění COVID - 19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do mateřských škol. V souladu s doporučením MŠMT se zápis do mateřských škol bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 byl stanoven

od 4. 5. 2020 do 15. 5. 2020. 

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají dle §34 odst. 1 školského zákona děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Do mateřské školy se přednostně přijímají děti ve věku od tří do šesti let, nejdříve však děti od dvou let, které mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, a to podle předem stanovených kritérií ředitelkou/ředitelem školy. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok (viz. kritéria přijímání).

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se budou přijímat prostřednictvím:

 • datové schránky: jedvuc8
 • e-mailu s uznatelným elektronickým podpisem na  e-mail: reditelka@msboletice.cz, (nezapomeňte uvést do předmětu Zápis 2020)
 • poštou - musí být doručeno do 15. 5. 2020 na adresu MŠ Děčín XXXII, Májová 372, p.o. - uveďte na obálku Zápis 2020
 • možnost podání do schránky MŠ Májová v zalepené obálce s nápisem Zápis 2020 (vyznačena schránka pro Zápis 2020 pouze na MŠ Májová v pracovních dnech po - pá od 8.00h do 12.00h)
 • případně dle konkrétní situace osobním podáním v pracovních dnech (po - pá od 8.00h do 12.00h), je nezbytné domluvit si přesný čas podání žádosti se školou telefonicky, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy 770 156 252.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Žádost o přijetí dítěte k povinné předškolní docházce bude obsahovat:

 • jméno a příjmení žadatele - dítěte
 • datum narození
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
 • konkrétní mateřskou školu
 • podpis osoby, která žádost podává - tj. zákonného zástupce
  • jméno a příjmení zákonného zástupce
  • místo trvalého pobytu zákonného zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování
  • NEZBYTNÉ uvést telefonní kontakt, email adresu, na které vám ředitelka MŠ přidělí registrační číslo, tím  potvrdí přijetí přihlášky k zápisu 2020. Registrační číslo je důležité v rámci GDPR, slouží k rozhodnutí o přijetí vašeho dítěte do MŠ. Předpokládaný termín sdělení rozhodnutí o přijetí je určen na 8. 6. 2020, bude ve vývěsních tabulích na místě obvyklém, webových stránkách po dobu nejméně 15. dnů.
Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.


K žádosti je nutné doložit:

 • kopii rodného listu dítěte
 • čestného prohlášení, že dítě je řádně očkované, neplatí pro děti povinně předškolní - starší 5ti let (viz. příloha v dokumentech ke stažení)
 • kopii očkovacího průkazu

V současné době nenavštěvujte osobně dětského lékaře bez telefonické domluvy.

Potřebné dokumenty k přihlášení dítěte k předškolnímu vzdělávání naleznete na našich internetových stránkách v sekci DOKUMENTY KE STAŽENÍ - Zápis dětí pro školní rok 2020/2021, nebo na odkazu: https://www.msboletice.cz/top-dokumenty-ke-stazeni-11

Pro případné nejasnosti mě, prosím, kontaktujte. Rádi vám se vším pomůžeme.

                                                                                                                                                             Mgr. Iveta Mácová
                                                                                                                                                          ředitelka mateřské školyKrásné Velikonoce prožité v rodinném kruhu a ve zdraví
                                         přeje MŠ Májová


Zápis do prvních tříd již začíná

Vážení rodiče,
zápisy do 1. tříd již probíhají. Dovoluji si vás odkázat na příslušné webové stránky ZŠ v Děčíně, všechny školy mají podrobné informace o jejich průběhu. Popřípadě je přímo kontaktujte. 

Mgr. Iveta Mácová
ředitelka  organizace

Umístění dítěte do jiné MŠ v době Koronaviru

 Vážení rodiče,

na základě usnesení Rady města Děčína je naše Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, p.o. od 17.3.2020 uzavřena do odvolání v rámci opatření proti šíření Koronaviru. 

Pro rodiče pracující v IZS je nadále k dispozici MŠ Riegrova a MŠ Klostermannova, v případě zájmu o umístění vašeho dítěte, kontaktujte ředitelku MŠ na tel. č. 770156252 pro převzetí evidenčního listu a potvrzení o očkování dítěte. Taktéž, pokud potřebujete ošetřovné pro své dítě, kontaktujte předem ředitelku MŠ.

V tuto chvíli na našich webových stránkách, pod kmenovými třídami máte od paní učitelek doporučené vzdělávací – zájmové činnosti, abychom Vám pomohly vyplnit společně strávený čas.

Děkujeme všem rodičům za přízeň, společně to zvládneme.

                                                                                       Mgr. Iveta Mácová, ředitelka školy

Oznámení o platbách

 Oznámení o platbách úplaty a stravného v období přerušení provozu mateřské školy 

Platby za úplatu a stravné se nemění, hradí se každý měsíc do 20. dne v měsíci na měsíc následující.
 
Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu nedokážeme odhadnout, kdy budou jednotlivá pracoviště MŠ otevřená.
 
Za měsíc březen bude pokrácena výše úplaty na 150,- Kč. V případě, že budou všechna pracoviště uzavřená celý duben, bude úplata úplně odpuštěna. Pokud bude zavřeno jen část měsíce, výše úplaty bude účtována ve výši 150,- Kč.
 
Přeplatky, které vzniknou v období uzavření MŠ, budou vráceny po vyúčtování úplaty a stravného v září 2020.
  

 

V Děčíně 25. 3. 2020                                                                                           Mgr. Iveta Mácová
                                                                                                                        ředitelka  organizace

                                                                                                                      Mateřská škola Děčín XXXII
                                                                                                                      Májová 372,p.o., 407 11

 

Informace pro rodiče dětí, kterých se týká zápis do ZŠ

Informace pro rodiče dětí, kterých se týká zápis do ZŠ
Zápisy do základních škol letos proběhnou kvůli koronaviru v jiném režimu. 

Vzhledem k epidemii nemoci COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do 1. tříd základních škol. Nově ředitelé základních škol v Děčíně stanovili termín zápisu na dobu od 
14.04.2020 do 30.04.2020. Na základě doporučení MŠMT se zápis bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Více informací naleznete v odkazu na webu města: https://www.mmdecin.cz/index.php/zpravy/koronavirus/item/3097-zapisy-do-zakladnich-skol-se-budou-konat-bez-pritomnosti-deti-a-zakonnych-zastupcu-ve-skoleZdravíme všechny rodiče a dětičky, které chodí do naší školičky.


Chtěly bychom Vás především uklidnit, že co se týče povinného předškolního vzdělávání, nemusíte se obávat, že Vaše dětičky něco zameškají. V čas se dozvíte, jak budou probíhat zápisy do ZŠ. Po celou dobu se Vám budeme snažit podávat informace o tom, jak a na co se máte zaměřit, aby se dětičky příliš doma nenudily, trénovat pár věcí, které jsou třeba vědět, než půjdou do školy, nebo jak je nejlépe motivovat třeba k jednoduchým činnostem běžného dne.

Proto sledujte všichni, nejen rodiče budoucích školáčků naše webové (www.msboletice.cz) a Fb (Mateřská škola Boletice, p.o.) stránky, kde se každý týden dozvíte pár našich nápadů.

Pro všechny dětičky s ohledem na věk je doma prozatím zapojte do:

 • sebeobsluhy (hygiena, oblékání, zavazování tkaniček, mazání chlebíčku - rohlíčku, krájení zeleninky, umět si uklidit po sobě a dát na své místečko oblečení - hračky...)
 • režim dne dodržovat (spánek, pravidelná strava, pitný režim, pohyb - choďte na procházky, denní rodinné aktivity - hry) 

Rady pro klučíky a holčinky jak zvládnout ten divný virus

 • správně si mýt ručičky (zopakovat jak se jmenují jednotlivé prstíčky)
 • nosit venku roušky
 • pobývat co nejvíc na sluníčku
 • papat vitamínky
 • hodně spinkat třeba i po obídku
 • nezapomínat se hodně smát
 • zazpívejte si  hezkou písničku

Pro zpestření nám můžete posílat obrázky, které si vystavíme. (reditelka@msboletice.cz)

 Malé děti nám mohou nakreslit usměvavé sluníčko.

 Větší děti nám mohou nakreslit celou jejich rodinu, jak tráví společné chvíle.

Už se na všechny moc těšíme a posíláme všem hodně zdravíčka, pozitivní energii a pěknou básničku.

Žádost o ošetřovné

Rodiče, kteří mají zájem o Žádost o ošetřovné, si po telefonické domluvě s vedením organizace domluví termín a čas pro vydání ošetřovného. Termín schůzky bude stanoven od pondělí do pátku mezi 8.00 hod až 12.00hod.

Předem nás kontaktujte: 770156252 nebo 778 525 261

reditelka@msboletice.cz

ekonom@msboletice.cz

                               Děkujeme všem za pochopení a chraňme se navzájem.
                               S pozdravem Mgr. Iveta Mácová, ředitelka MŠ


 

Nařízení Rady města

Upozornění pro rodiče

Rada města dne 16. 3. 2020 schválila toto usnesení:

 

Rada města na základě vyhlášeného nouzového stavu v ČR a omezení šíření koronaviru rozhodla, že ode dne 17.03.2020 do odvolání bude na pracovišti: 

- Mateřské školy Děčín II, Riegrova 454/12,

- Mateřské školy Děčín II, Liliová 277/1,

- Mateřské školy Děčín VI, Klostermannova 1474/11

- Mateřské školy Děčín VI, Školní 1475/17

zajištěn provoz od 6:30 hod. do 16:00 hod., a to pouze pro děti, jejichž rodiče jsou lékaři, zdravotní sestry, zaměstnanci Integrovaného záchranného systému, rodiče samoživitele a pro rodiče dětí, kteří oba pracují a nemají jinou možnost péče o dítě

rozhodla o přerušení provozu mateřských škol ode dne 17.03.2020 do odvolání na pracovištích:

- Mateřská škola Děčín I, Pohraniční 455/34,

- Mateřská škola Děčín II, Tylova 814/1,

- Mateřská škola Děčín III, Rakovnická 306,

- Mateřská škola Děčín III, Březová 370/33,

- Mateřská škola Děčín VI, Moskevská 1044/9,

- Mateřská škola Děčín VI, Thunská 1303/4,

- Mateřská škola Děčín XXIV, Krásný Studenec 131,

- Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372,

- Mateřská škola Děčín XXXII, K. H. Borovského 336,

- Mateřská škola Děčín XXXI, Dlouhá 112,

- Mateřská škola Děčín IV, Máchovo nám.,

- Mateřská škola Děčín XII, Chmelnická 44,

- Mateřská škola Děčín VI, Weberova 1535/16,

- Mateřská škola Děčín VII, Srní 97

- Mateřská škola Děčín X, Saská 259/40,

- Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 331,

- Mateřská škola Děčín IX, Rudolfova 76,

- Mateřská škola Děčín XXVII, Kosmonautů 178.

 

 Rodiče se budou obracet na své MŠ a ta jim sdělí, kam mohou dávat děti do MŠ.

 

Odbor školství a kultury

Magistrát města Děčín

Mírové nám. 1175/5

405 38 Děčín IV

 

Informace pro rodiče - Koronavir

Informace pro rodiče - KoronavirInformace pro rodiče - Koronavir

Informace pro rodiče - Koronavir

Informace pro rodiče - Koronavir

PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

 

 ODDÍL 1

POVINNÉ POŽADAVKY NA OBSAH PROHLÁŠENÍ O PŘÍSTUPNOSTI

Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace, IČO 49888544

se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek a mobilních aplikací v souladu se se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.msboletice.cz

 

Stav souladu

a) Tyto internetové stránky jsou v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Na webových stránkách, které jsou v českém jazyce, jsou obsaženy povinně uveřejňované informace dle zák. č. 561/2004 Sb., o školách, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména v sekcích „DOKUMENTY KE STAŽENÍ“, „Mateřská škola Boletice, MŠ Děčín XXXII“ a „Kontakty“, které splňují požadavky na ně kladené dle ust. § 4 a 5 zák. č. 99/2019 Sb. Úvodní stránka obsahuje rovněž proklikávací legendu obsažených sekcí ve třech symbolických obrázcích a stručnou legendu nahoře pro lepší orientaci. Popis těchto sekcí se zobrazí po pouhém najetí myší na sekci a je možno se v ní přehledně orientovat, a to rovněž za pomocí asistenčního zařízení. Cestu k jednotlivým informacím povinně uveřejňovaným tak bez větších obtíží snadno zvolí i osoba se sníženou schopností orientace v obsahu a textu webových stránek. Obsah těchto sekcí je pravidelně aktualizován, nicméně rámec tam poskytovaných informací je stabilní a obvykle se neodchyluje od nastaveného standardu. Informace tam obsažené jsou ve strojově čitelném formátu. Obsah stránek je možno zvětšit a přiblížit, aniž by byla dotčena jejich funkčnost, srozumitelnost, vnímatelnost. Webové stránky jsou tak vnímatelné, stabilní, ovladatelné a srozumitelné a vyhovují tedy požadavkům, které jsou na ni dle zákona č. 99/2019 Sb. kladeny.

 

 b) Na internetových stránkách v sekci „Aktuálně v MŠ“ a „Jídelníček“ jsou informace současně nabízeny v podobě jak JPG tak v PDF z důvodu lepší přehlednosti nabízených informací.

 

Nepřístupný obsah

 

Webové stránky obsahují rovněž informace a dokumenty, které byly školou uveřejněny dobrovolně a k jejichž uveřejnění není škola povinna. Většina tohoto obsahu byla v rámci dostupných možností přizpůsobena tomu, aby byla co nejlépe vnímatelná a srozumitelná také pro osoby, které mají snížené rozpoznávací schopnosti ohledně zobrazení obsahu webových stránek, nicméně u některých položek nebylo možno tyto blíže návštěvníkům s handicapem přiblížit. Jedná se zejména o fotografie a skenované dokumenty, které nelze převést do strojově čitelného formátu.

 

Uvedený obsah, ač se jedná o obsah, jehož uveřejnění zákon nevyžaduje, avšak je na webových stránkách umístěn, není přístupný:

a)       z důvodu nepřiměřené zátěže

Většina fotografií je uspořádána ve fotoalbech s vypovídajícím názvem. Následné označení každé jednotlivé fotografie popisem by školu zatížilo nepřiměřeně vynaloženými náklady, zejména s přihlédnutím k tomu, že se nejedná o povinně uveřejňované informace a podklady, na něž by se zákon č. 99/2019 Sb. vztahoval. Pro přihlášení ke stránkám u registrovaných je třeba obvykle použít myš. Existuje alternativa pro vstup z klávesnice bez použití myši, kterou zájemci sdělíme na vyžádání. Osoby, které se nepotřebují registrovat, nejsou v užívání stránek omezeny. Registrace se týká pouze omezeného počtu administrátorů webových stránek z řad zaměstnanců školy.

Nicméně, měl-li by návštěvník webových stránek potřebu zobrazit a vysvětlit také tento ostatní jejich obsah, smí se se svou žádostí obrátit na odpovědného pracovníka, Miloslavu Lánovou, tel. 770 195 103, zastupce@msboletice.cz, který je připraven předmětný obsah žadateli přiblížit, bude-li možné to po něm spravedlivě požadovat a pokud bude požadavek účelný a řešitelný.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 26. 2. 2020. Toto prohlášení je založeno na vlastním posouzení školy (viz 3 odst. 1 prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2018/1523 (1)).

Prohlášení bylo revidováno dne 26. 2. 2020

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pokud hendikepovaná osoba při prohlížení webových stránek narazí na webových stránkách na nemožnost zobrazení obsahu, na nějž dopadá zák. č. 99/2019 Sb., tedy na to, že by povinně uveřejňované informace nebylo možno zobrazit, byly nesrozumitelné nebo je nebylo možno přeložit za pomocí asistenčního nástroje, lze se s podnětem k nápravě nebo případně se žádostí o pomoc obrátit na e-mail adrese zastupce@msboletice.cz , nebo využít telefonní číslo 775 861 779 na našeho odpovědného pracovníka Miloslavu Lánovou, který se pokusí problém operativně vyřešit.

Postupy pro prosazování práva

Nedosáhnete-li uspokojivého vyřešení problému použitím zpětné vazby (viz výše), obraťte se, prosím, na ředitelku Mgr. Ivetu Mácovou, tel. 770 156 252, reditelka@msboletice.cz.

Kontaktní údaje příslušného orgánu pro prosazování práva: Ministerstvo vnitra odbor eGovernmentu náměstí Hrdinů 1634/3 140 21 Praha 4 e-mail: pristupnost@mvcr.cz


ODDÍL 2

VOLITELNÝ OBSAH

Následující volitelný obsah může být podle potřeby připojen k prohlášení o přístupnosti:

Tyto webové stránky jsou v provozu od roku 2015 a prošly v roce 2019 úpravami k zajištění souladu s vyhláškou o přístupnosti.


Poslední revize 26. 2. 2020

Za MŠ ředitelka Mgr. Iveta Mácová, v. rMateřská škola Děčín XXXII, příspěvková organizace

Májová 372, 407 11 Děčín XXXII

e-mail: reditelka@msboletice.cz
IČO: 49888544
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Domů Mateřská škola Boletice, Děčín

Created by © 2020 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign